دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 12، مهر 1402، صفحه 1-240 
مطالعه تطبیقی قلمروی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ از سند نوشته تا نانوشته

صفحه 199-221

10.22080/lps.2023.24490.1423

آیت مولائی؛ محمدرضا مجتهدی؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ مائده سلیمانی دینانی


مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از ضررآینده درحقوق ایران و فرانسه

صفحه 223-240

10.22080/lps.2023.24475.1416

حسینعلی میرزاجانی رودپشتی؛ مهدی فلاح خاریکی؛ سیدحسن حسینی مقدم