فرایند پذیرش مقالات

اصول راهنما


 

1- آیین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به‌کار بردن کلمات خارجی و تخصصی تا حد امکان خودداری گردد.

2- ثبت مقاله فقط از طریق سایت مجله امکان پذیر است.

3- مقاله به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نگردیده باشد. به این منظور نیاز است که این نکته در نامه همراه مقاله (Cover Letter) ذکر گردد.

4- برای تایپ عنوان فارسی از قلم BTitr با اندازه فونت 14، چکیده فارسی از قلم BNazanin با اندازه فونت 11 و برای حروف انگلیسی در متن مقاله از قلمTimes Roman  New -با اندازه فونت ۱۱، برای عنوان انگلیسی از قلم Arial  با اندازه فونت 11 و برای چکیده انگلیسی و چکیده مبسوط انگلیسی از قلم Arial با اندازه فونت 9 در قالب فایل WORD سال 2003 به بعد، با حاشیه 5/2 سانتی‌متر از تمام جهات و فصله بین خطوط ۵/۱ سانتی متر استفاده گردد.

5- تمام واژه‌‌ها و اصطلاحات علمی انگلیسی که در مقاله به صورت اختصار درج می‌شوند، باید برای بار اول به صورت عبارت کامل در متن ذکر گردیده و اختصار آن در داخل پرانتز آورده شود و واحدهای اندازه‌گیری بایستی از سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها (SI) پیروی کند.

6- حق هیأت تحریریه مجله، در قبول یا رد مقاله و یا اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است. عقاید بیان شده و خط‌ مشی‌های اعمال شده توسط نویسندگان، الزاماً بیانگر عقاید و خط مشی‌های هیأت تحریریه نمی‌باشد.