امکان استناد به تهاتر در برابر ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس و ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان استناد به تهاتر در برابر ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس و ایران است و روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی می باشد. یکی از مسائل مربوط به ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس این است که در برابر دعوای دارنده برای مطالبۀ پرداخت وجه آن، تهاتر به عنوان ابزار دفاعی در اختیار مسئولین پرداخت اعم از صادرکننده، ظهرنویس و غیره قرار دارد؟ اگرچه ایرادات به همراه تهاتر به عنوان ابزارهای دفاعی، قابل طرح می‌باشند، در حقوق ابزارهای مبادله پذیر می‌توان تفکیک مشخصی میان آنها رسم نمود. در حقوق ایران با ابهام در موضع قانونگذار و سکوت رویۀ قضایی، نویسندگان حقوقی، دیدگاه های مختلفی در این مورد اتخاذ نمودند: در حالی که عده ای، آنرا در کنار اموری مانند پرداخت وجه برات و تبدیل تعهد به عنوان یکی از آثار اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارندۀ با حسن نیّت یا توافق ضمنی طرفین بر عدم وقوع تهاتر، غیرقابل استناد می‌دانند، دیگران، دین ناشی از سند تجاری را تابع قاعدۀ کلی تهاتر اعلام نمودند که می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. در نتیجه به نظر می رسد که در حقوق انگلیس با توجه به تلقی تهاتر به عنوان قاعدۀ دادرسی و ابزارهای مبادله پذیر به عنوان تعهد بدون شرط پرداخت در حالی که خوانده از اعمال تهاتر مستقل در برابر دارنده، ممنوع می‌شود، وی می‌تواند به تهاتر یکپارچه و مرتبط استناد نماید. برعکس، قرائنی-که از برخی مقررات قانون تجارت ایران استنباط می‌شود- نشان می‌دهد که در برابر دارندۀ سند تجاری، تهاتر، مطلقا می-تواند مورد استناد واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Possibility of Invoking Set-off Against the Negotiable Instruments in English and Iranian Law

نویسنده [English]

 • Ahmad Esfandiari
Assistant Professor of Department of Private Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari. Iran.
چکیده [English]

This analytical-descriptive research aims to study the possibility of invoking setoff against the negotiable instruments in English and Iranian law. One of the issues with negotiable instruments in English law is that the right to invoke the set-off against a holder's claim for payment is available to the liable of payment, including the maker, endorsers, and so on. Although objections can be raised with set-off as a means of defense, a definite distinction can be made between them in the negotiable instruments law. In Iranian law, with ambiguity in the position of legislator and silence of the judicial procedure, legal writers have taken contradictory views on this issue. While some people consider it as one of the effects of the principle of inadmissibility of objections against the holder in good faith or the implicit agreement of the parties on the non-occurrence of set-off, along with matters such as payment of the bill of exchange and substitution of the obligation, Others stated that the debt arising from the commercial document is subject to the general rule of set-off, which can be invoked. As a result, it seems that in English law, according to the consideration of set-off as a rule of procedure and negotiable instruments as an obligation without a condition of payment, while the defendant is prohibited from performing independent clearing against the holder, he can perform an integrated set-off and cite related. On the contrary, the evidence - which is deduced from some provisions of Iran's commercial law-shows that against the holder of the commercial document, setoff can absolutely be invoked.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Debt
 • Equity
 • Holder
 • Instrument
 • Negotiable
 • Set-off
 1. Adl, M. (2010), Civil Law, Khorsandi Publication. (In Persian).
 2. Akhlaghi, B. (2012), "Business Law Textbook", Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran Publications. (In Persian).
 3. Ardabili,M.A. (1995), "Majmaa Al-Fayedeh va Al-Borhan Fi Sharh Ershad Al-Azhan", Vol.9, Al-nashr Al-Islami Publication. (In Arabic).
 4. Aryanpur, A. and Aryanpur, M., (2005), English Dictionary into Persian, Amir Kabir Publishing House. (In Persian and English).
 5. Ansari, M. and Taheri, M. A., (2004), Encyclopaedia of Private Law, Vol. 2, Mehrab Fekr. (In Persian).
 6. Batra V.K & Kalra,N. K. (1988), Mercantile Law, McGrow Publishing Companey Ltd. (In English).
 7. Bélanger, A. (2003). "La compensation légale, son automatisme et ses conditions. (In French).
 8. Bichler. Robert. H. (1963), "Bills and Notes: The Impact of the Setoff and Assignment Statute Upon Negotiable Instruments Law", Marquette Law Review, Volume 47, No 3. PP. 379-388. (In English).
 9. Bradgate, R. White, F. & Fennel, S., (1995), Commercial Law, Blackstone Press Ltd. (In English).
 10. David, R. and Giofre Spinozi, K., (1389), an introduction to Comparative Law and Two Major Contemporary Legal Systems, Translated and Summarized by Safaei, S. H., Mezan Publishing (In Persian).
 11. Dawson, T. L. & Mounce, E. W. (1975), Business Law, Texts and Cases, London: D.C. Health and Company. (In English).
 12. Dehkhoda, A. A. (1371), Dictionary, Vol. 5, Tehran University Printing and Publishing Institute. (In Persian).
 13. Encyclopedia Britanica inc, (2005), Encyclopedia Britanica, Encyclopedia Britanica inc. (In English).
 14. Eskini, R. (1373), Comparative Business Law, Vol.1, Majd Scientific and Cultural Association. (In Persian).
 15. Garner, B. A.(1979), Black's Law Dictionary,Dadgostar Pulication. (In English).

16.Grant S. B,(1965). The Doctrine of Eqiutable Set-off, Melbourne University Law Review, Vol.5, No. 5, pp. 76-87. (In English).

 1. Hakim, M. (Untitled), Mustamsk Orveh Al-Wothgha, Vol.13, Dar Ehya Al-Trath al-Arabi. (In Arabic).
 2. Hashemi Shahroudi, S. M., (2004), Fiqh According to the Religion of Ahl al-Bayt, Vol. 2, Institute of Islamic Jurisprudence According to the Religion of Ahl al-Bayt (In Persian).
 3. Heli, A. N. (1403), Sharia al-Islam fi Al-halal wal-haram, Vol. 2 and 3 Esteghlal Publication. (In Arabic).
 4. Heli, A. M.-A (1410), Irshad al-Azhan fi Ahkam Al-iman, Al-Nashar al-Islami Institute (In Arabic).

21 Heli, A. M. A, (1419), Qa'aw al-Ahkam fi Marifah Halal va al-Haram, Al-Nashar al-Islami Institute. (In Arabic).

 1. Jafari Langroudi, M. J. (1372), Encyclopaedia of Law, Vol.1, Amir Kabir Publishing House (In Persian).
 2. Jafari Langroudi, M. J.r. (1388), Encyclopaedia of Civil and Business. Law, Ganj Danesh Library. (In Persian).
 3. Jafari Langroudi, M. J. (2006), Expanded on Terminology, Vol.2, Ganj Danesh Library(In Persian).Jafari Langroudi, M. J., (1391), Mahshai Qanon Civil, Ganj Danesh Library. (In Persian).
 4. Jelison, Dean,(1945), "Collateral Defenses to Negotiable Instruments", Montana Law Review, Vol. 15, No.1.pp.83-93. (In English).
 5. Ibne Qudama, M. A.M. (Untitled), Al-Mughani, Vol.5, Dar al-Fekr
 6. Ibne Motraz, A. N. (1997), Al-Maghref fi Tartibel-Moreb, Maktabah Osameh Ibne Zaid, Halab. (Arabic).
 7. Ibne Manzoor, A. J.M. (1997), Arab Languge , Vol. 5, Dare Sader
 8. Imami, S. H. (1373), Civil Law, Vol.1, Islamia bookstore (In Persian).
 9. Katouzian,N . (1377), Civil Law, General Theory -Nommed Iqaa , Dadgstar Publication. (In Persian).
 10. Katouzian, N. (1376), Civil Law, General Rules of Contracts, Vol.4, Publishing Company in Cooperation with Bahman Borna Dadgstar Publication. (In Persian).
 11. Katouzian, N. (1379), General Theory of Obligations, Mizan Publication. (In Persian).
 12. Katouzian, N. (2007), Judicial Justice Dadgstar Publication. (In Persian).
 13. Kamiar, Gh. R. (2006), Introduction to the Check Issuance Law, Majd Scientific and Cultural Assembly. (In Persian).
 14. Khansari, S. A. (1355), Jame al-Madarak fi Sharh al-Mukhastar al-Nafi, Vol. 1, Maktaba al-Sadooq (In Arabic).
 15. Khoui, S. A. (Untited), Musouah al-Imam Khoui, Vol.38, Al-Khouyi Islamic Institute. (In Arabic).
 16. Leigh Anenson, T., (2018), Announcing the Clean Hands Doctrine, University of California, Davis Vol. 51. (In English).
 17. Loyd. William.H,(1916). "Development of Set-off", University of Pennsylvania Law Review and American Law Register,Vol.46, No. 6. Pp.541-569. (In English).
 18. Mann, R. A. & Barry S. R,( 2007), Essentials of Business Law,Thomson West. (In English).  
 19. Martin, A. E. (1380), Oxford Dictionary of law, Oxford University Press, khorsandi Publications. (In English).
 20. Oxford University (1990), Oxford Reference Dictionary, Clarendon. Press.
 21. Moin, M.(1360), Persian Dictionary, Vol.1Amir Kabir Publishing House. (In Persian).
 22. Mollahosseini, R.& Ahmadi, M.(2016), "Comparative Study of the Rules Governing Commercial documents and their Substantive Conditions in Realizing the Responsibility of the Signatories from the Point of View of Iranian and French Commercial Law and the Geneva Uniform Convention", the First International Conference and the Second Conference National Third Millennium and Human Sciences, pp. 12-24. (In Persian).
 23. Pinsler J.,(2011), "The Court 's Response to Counterclaims in Procedings for Summaray Judiciary Judgment", Singapoore Academy OF law Journal, Vol. 23.pp.517-537. (In English).
 24. Rashti, M. H. (Untited), Kitab Al-Qada, Untited. (In Arabic).
 25. Rashti, M. H. (1401), Kitab Al-Qada, Dar al-Qur'an al-Karim.(In Arabic).
 26. Rebuck, D (1991), An Introduction to the Law of Banking Instrument in Hong Kong, Hong Kong: HKU Press Law Series. (In English).
 27. Sanhouri, A. R. A. (Untitled), Transfer and Collapse of Obligations, Translated by Amini A. R, & Danesh Kia, M. H , Center of Book,s Translation and Publishing (In Persian).

49 Shahidi, M. (2009), Civil Law 3, Obligations, Majd Scientific and Cultural Assembly. (In Persian).

 1. Shahidi, M. (1377), Falling of Obligations, Hoghooghdan Publishing House. (In Persian).
 2. Saqri, M. (2007), Commercial Law, Instruments, Educational, Enteshar Publication. (In Persian).
 3. Schmittoff, C.M., (1378), The Law and Practiceof International Trade, Translated by, Akhlaghi, B., Asbaghi Nemini, S. M., Imam, F., Bagheri, M., Tayebi Fard, A. H.& Hemmat Doost, Vol.2, Samt Publication. (In Persian).
 4. Sepinuck S. L.(1988). The Problem with Set-off: A Propossed Legislative Solution, William & Mary Law Review, Vol. 30, No.1, pp.51-130. (In English).
 5. Tabatabai Yazdi, M. K. (1376), Question and Answer, Tehran: Islamic Sciences Publishing Center. (In Arabic).
 6. .Terre, F., Simler, P. & Lequetete, Y. (1996), Droit civil : les obligations, Dalloz. (In French).
 7. Najafi, M. H. (1379), Javaher Al-Kalam fi Sharh Sharia al-Islam, Vols. 15, 24, 29, and 31, Dar Al-Kotob al-Islamiya. (In Arabic).
 8. Van Deventer, S.M.(2016). Set-off in South African Law:Challenges and Opportunities, Faculty of Law: Stellenbosh University. (In English).
 9. Zahili, Wahba, (1985), Al-Fiqh al-Islami and Adlata,Vol.5, Dar al-Fekr.(In Arabic).
 10. Zubair, Muhammad & Khattak Sadia, (2014), The Fundamental Principles of Natural Justice in Administrative Law, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. (In English).