روش‌ها و آثار تحصیل تابعیت در ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد ورامین پیشوا ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد ورامین پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد ورامین پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بحث تابعیت و تابعیت اکتسابی، یکی از مباحث جدی و پرچالش در پژوهش‌ها و فرآیندهای حقوقی است. منظور از تابعیت اکتسابی، اخذ تابعیت جدید با فاصله مدتی پس از تولد، برای یک شخص است. چنانچه شخصی به فاصله مدتی بعد از تولد، دارای تابعیت جدیدی گردد، این تابعیت را تابعیت اکتسابی می‌نامند. هدف این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، شناسایی آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران و کشورهای انگلستان و فرانسه است. علت انتخاب این دو نظام حقوقی، قدمت قوانین در حوزه تابعیت و مترقی بودن قوانین این کشورهاست. پژوهش‌گر به دنبال پاسخ به پرسش اصلی پژوهش است که آثار تابعیت اکتسابی در هریک از این نظام‌های حقوقی به چه شکل است؟ سؤال دیگر این است که این آثار دارای چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هستند؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان شامل حقوق و تکالیف است. اشخاصی که تابعیت این کشورها را به دست بیاورند، از کلیه حقوقی که برای شهروندان عادی مقرر است، بهره‌مند می‌شوند ولیکن از برخی مشاغل محرومند. تکالیف فردی که تابعیت ایران را کسب کرده، شامل مواردی همچون مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت و حق‌شناسی نسبت به دولت ایران و احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی است. تحصیل تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان دارای آثاری بر زوجه (ازدواج دائم و موقت) و فرزند (فرزند نسبی اعم از مشروع یا نامشروع یا فرزند متولد از مادر جانشین و فرزندخوانده) نیز هست. قوانین دو کشور انگلستان و فرانسه قابلیت جذب افراد مستعد را دارد، لیکن قوانین ایران نیازمند بازنگری است. این بازنگری می‌تواند شامل شرایط و آثار جدید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Methods and Effects of Acquiring Citizenship in Iran with a Comparative View of French and English Law

نویسندگان [English]

 • Soudabeh Talebi Qadikolaei 1
 • Abdolali Mohammadi Jozani 2
 • Mohammad Babapour 3
1 PhD student in private law, Varamin Pishva branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Varamin Pishva Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Varamin Pishva Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The issue of citizenship and acquired citizenship is one of the serious and challenging issues in research and legal processes. Acquired citizenship is the acquisition of new citizenship for a person after a period of time after birth; if a person acquires new citizenship shortly after birth, it is called acquired citizenship. The purpose of this research, which was carried out in a descriptiveanalyticalway, is to identify the effects of acquired citizenship in the legal systems of Iran and the countries of England and France. The reason for choosing these two legal systems is the laws in the field of citizenship and the progressiveness of the laws of these countries. The researcher seeks to answer the main question of the research that the effects of acquired citizenship in each of these What are legal systems like?Another question is, what are the similarities and differences between these works? The results of the research show that the effects of acquired citizenship in the legal system of Iran, France, and England include rights and duties; Persons who acquire the citizenship of these countries enjoy all the rights that are prescribed for ordinary citizens, but some Jobs are denied. The duties of a person who has acquired Iranian citizenship include things such as taxes, performing military service, obeying and recognizing the rights of the Iranian government, and respecting national dignity and affairs. Obtaining acquired citizenship in Iran, France, and England laws has effects on the wife (permanent and temporary marriage) and child (relative child, whether legitimate or illegitimate or child born from a surrogate mother and adopted child). The laws of England and France can attract talented people, but Iran's laws need to be revised. This revision may include new terms and works.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acquired citizenship
 • Effects of acquiring citizenship
 • Iranian legal system
 • English legal system
 • French legal system
 •  

  • Al Kajbaf H. Principles of Private International Law (1) (Generalities, Citizenship, Residence, Status of Aliens and Refugees. Jangal, Javadane 2020; 19th ed, Tehran. [In Persian]
  • Al Kajbaf Citizenship in Iran and other countries. Jangal, Javadane 2013؛ 2nd ed, Tehran. [In Persian]
  • Arfania B. An introduction to the exceptions of refugee rights. 2016; Tehran, Sokhnoran. [In Persian]
  • Baubo¨ck R, Bernhard P, Wiebke S. Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam University Press; 2007.
  • bertossi Ch. EUDO Citizenship Observatory, Institute, Florence, Robert Schuman Centre for Advanced Studies; 2010.
  • Dehkhoda A. Dictionary.2006; University of Tehran. [In Persian].
  • Ebrahimgol A, Hekmati Moghadam M. Comparative Study of Acquired Citizenship: Lessons for the Iranian Legislator, Private Law.2014; )26 ). [In Persian]
  • Farahdoost M. Citizenship and dual citizenship from the perspective of international law and Iranian judicial procedure. Ghove ghazayiyeh, Tehran. [In Persian]
  • Hassanzadeh S. Citizenship in the legal systems of Iran and England. Tehrank Farzangan Danesh. 2019; 1st [In Persian]
  • Iran Manesh H. Citizenship and residence in Iranian law and private international law. 2021; 1st ed, Tehran: Andisheh. [In Persian]
  • Jafari Langroudi M. Expanded on legal terminology. Ganj Danesh 2017;7th ed, Tehran. [In Persian]
  • John B, Sophine B, Simon w. Principals of French law Oxford; 1998.
  • Khomamizadeh F. Comparative study of original citizenship in Iranian and French laws. legal research. 2016; )44(. [In Persian]
  • Khorrami S. A comparative study of acquired citizenship in the laws of Iran, England and France, Master's thesis, Bu Ali Sina University 2018. [In Persian].
  • Medjouba f, N, Stefanelli, J. The Rights and Responsibilities of Citizenship, London, British Institute of international and Completive Law; 2020.
  • Mortazavi Gh, Mohagheghnia H. Citizenship and citizenship rights in British and Iranian laws, Studies in Political Science, Law and Jurisprudence. 2016; 3rd p: ) 2(.[In Persian].
  • Mousavi Seyyed F, Muslimi Bidhandi F. Illegal migration by sea in the light of international law, private law studies. 2012; year 43:) 4(.[In Persian]
  • Muhammed Samy A. Adjudicating Patriarchy in the Nationality Law. the American University in Cairo. AUC Knowledge Fount; 2021.
  • Nashi A. Citizenship and the principles and rules governing it. Pik No; 2006 )3(. [In Persian]
  • Nasiri M. Private international law: generalities, citizenship, residence (status of foreign nationals and conflicts between laws and courts.2020 first and second volume, 36th ed, Tehran: Aghaz. [In Persian].
  • Rahmani Nejad, M. Review of citizenship, double citizenship and abandonment of citizenship in Iranian law.2018; 1st ed, Tehran: Amjad. [In Persian].
  • Rostaminejad O. Dual citizenship in private international law. Jangal, Javadane.2015; 1st ed, Tehran. [In Persian].
  • Sandra M. Terrorist’ citizens and the human right to nationality. Journal of Contemporary European Studies. 2018; Vol 26.
  • Seljuqi M. Private International Law: Generalities, Citizenship, Residence, Status of Aliens. 2016؛ (Vol 1), 9th ed, Tehran: Mizan. [In Persian].
  • Shevel O. Citizenship Policies in the Post-Soviet States: Towards a Dynamic Model. University of Ottawa (Canada); 2021.
  • Tausli Naini M. The principle of unity of citizenship of spouses in Iranian law, legal thoughts. 2013, (7(.[In Persian]
  • Tusli Naini M. Adoption in the 1989 Convention on the Rights of the Child and its comparison with Iran's Laws. Haqq Journal .2008; 39th Vol - )4(. [In Persian]
  • Tavasli Naini, M, Afzali A. Legal developments resulting from multi-national marriages in the light of dual citizenship developments, with an approach to Iran's citizenship laws, private law studies. 2014 ;45)3(.[In Persian]
  • Tawakli Moghadam M, H, Maboudi Neishabouri R. Revocation of the registry document due to rejection of citizenship and objection to it, Advocate. 2015; ) 15(.[In Persian]
  • Valdbeighi N, Mohammadi, Seyed A. Explanation of the Citizenship Element in the Islamic International Law System, New Researches in Human Sciences. 2016 Vol 3, (23). [In Persian]
  • Waldrauch H. Acquisition and Loss of Nationality Volume 2: Country Analyses: Policies and Trends in 15 European Countries, Amsterdam University Press; 2021.
  • Weil p. How to be French: Nationality in the Making since 1789, duke university press; 2008.