اهداف و چشم انداز

.:: اهداف پژوهشنامه ::. 

1- اشاعه و نشر تحقیقات و پژوهش های انجام شده در زمینه حقوق تطبیقی.

2- کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه حقوق تطبیقی.

3- فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه حقوق تطبیقی.

 


 

.:: دامنه موضوعی پژوهشنامه ::.

دامنه موضوعی نشریه «تمامی شاخه های علم حقوق از جمله حقوق خصوصی، حقوق کیفری، حقوق عمومی و حقوق بین الملل و زیرمجموعه های آن از طریق تطبیق میان حقوق ایران و حقوق خارجی به ویژه حقوق رومی ژرمنی و حقوق کامن لا و همچنین مقایسه میان حقوق ملی و حقوق فراملی می باشد.»