مطالعه تطبیقی به سامانی سازمان‌های مردم نهاد در حقوق ایران، ارمنستان و کانادا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

سازمان های مردم نهاد با ماهیت حرفه ای و غیرسیاسی خود، نقشی اساسی در ترویج توسعه پایدار و حمایت از مطالبات قانونی شهروندان دارند و با ارائه رویکردهای نوآورانه و مردم محور برای ارائه خدمات، حمایت و توانمند سازی مورد تحسین قرار گرفته اند اما این سازمان ها در جامعه ایران در وضعیت نابه سامانی قرار دارند به گونه ای که در شیوه تأسیس، نظارت، تأمین مالی و انحلال خود با چالش های بسیاری مواجه هستند که این خود، تضعیف حوزه عمومی را به دنبال خواهد داشت. رهایی از واقعیت  موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب  مستلزم به کارگیری استانداردهایی است که می تواند پیامدهای مثبتی را برای سازمان های مردم نهاد به همراه داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های به سامانی در ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد در قوانین و مقررات سه کشور ایران، ارمنستان و کانادا است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توصیفی و روش تحقیق آن، به صورت جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری آراء و اسناد معتبر حقوقی و نیز بررسی و تحلیل محتوای این اسناد خواهد بود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ارمنستان قوانین و مقررات جامعی را برای حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد تصویب کرده و ساختارها و کمیته‌های رسمی را برای حضور و مشورت با نهادهای مدنی تدارک دیده است. ضمن اینکه با بهره‌گیری از ابزارهای فیزیکی، مجازی و فرایندهای رسمی ظرفیت‌هایی برای مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم کرده است. در کشور کانادا قانون مستقلی در رابطه با سازمان‌های مردم‌نهاد وجود ندارد و این سازمان‌ها مطابق با "قانون سازمان‌ها و شرکت‌های غیرانتفاعی" فعالیت می‌کنند. ایران هم کماکان از عدم وجود یک قانون جامع برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد رنج برده و ساختارهای خاص مستحکمی برای جلب مشارکت این سازمان‌ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Proper Administration of the Non-governmental Organization in the Laws of Iran, Armenia, and Canada

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Moazeni 1
  • Omleila Faghih Abdollahi 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 PhD student in public law, Qom University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Non-governmental organizations (NGOs), with their professional and non-political nature, play a fundamental role in promoting sustainable development and supporting the legal demands of citizens. These organizations have been praised for supplying innovative and people-oriented approaches to providing services, support, and empowerment; but in Iranian society, these organizations are in a state of disarray in such a way that they face many challenges in the way of establishment, supervision, financing, and liquidation, which will lead to the weakening of the public sphere. Getting rid of the existing reality and moving towards the desired situation requires the application of standards that can bring positive consequences for nongovernmental organizations. The current research aims to investigate the components of enhancement concerning non-governmental organizations in the laws and regulations of three countries of Iran, Armenia, and Canada. In terms of its descriptive purpose and research method, the current research will be in the form of collecting information through library study and collecting awards and valid legal documents, as well as reviewing and analyzing the content of these documents. The findings of the research show that Armenia has adopted comprehensive laws and regulations to support the activities of non-governmental organizations and has prepared official structures and committees to attend and consult with civil organizations. In addition, by using physical and virtual tools and official processes, it has provided capacities for the participation of NGOs. In Canada, there is no independent law regarding nonprofit organizations and these organizations operate according to the "Non-profit Organizations and Corporations Act". Iran continues to suffer from the lack of a comprehensive law for the activities of non-governmental organizations and there are no strong specific structures to attract the participation of these organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-governmental Organization
  • Proper Administration
  • Responsibility
  • Standardization
  • Comparative Law
Aboramadan, M. (2018). NGOs management: a roadmap to effective practices. Journal of Global Responsibility, 9(4), 372–387. https://doi.org/10.1108/JGR-08-2018-0033
Amagoh, F. (2015). Improving the credibility and effectiveness of non-governmental organizations. Progress in Development Studies, 3, 221–239.
Lang, S. (2012). NGOs, civil society, and the public sphere. Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9781139177146
Mcbride, J. (2021). The Legal Space for Non-Governmental Organisations in Europe (p. 69). https://rm.coe.int/the-legal-space-ngo-text-a4-web-final/1680a4cd01
Mitchell, G. E. (2015). Th e Attributes of Effective NGOs and the Leadership Values Associated with a Reputation for Organizational Eff ectiveness. Case Western Reserve University, 26(1), 39–57. https://doi.org/10.1002/nml
Qolipour, Rahmatullah (2004), Analysis of the relationship between good governance and administrative corruption, Management Culture Quarterly, 3rd year, 10th issue. (In Persian)
Ramezani Qavamabadi, Mohammad Hossein (2014), a comparative study of the legal status of non-governmental organizations in Iran and France; From establishment to activity, comparative law studies, 6th volume, 2nd issue. (In Persian)
Regulations for the registration of non-commercial organizations and institutions approved in 1958. (In Persian)
Research Center of the Islamic Council (2013), review of laws and regulations of non-governmental organizations in different countries, political studies office, serial number: 11052. (In Persian)
Wouters, J. & Rossi, I. (2018). Human Rights NGOs: Role, Structure and Legal Status. SSRN Electronic Journal, https://doi.org/10.2139/ssrn.2873440
Rules and Documents
Council of Europe. (2008). Legal status of non-governmental organisations in Europe- Recommendation CM/Rec(2007) 14 (Vol. 14, Issue 10). Council of Europe Publishing. https://rm.coe.int/16807096b7
Draft Law on Social Organizations, 2022. (In Persian)
Law Of the Republic of Armenia on Non-Governmental Organizations, HO-22-N - Date of Adoption: 16.12.2016
The bylaws of non-governmental organizations of the Council of Ministers approved in 2015. (In Persian)
The Constitution of the Islamic Republic of Iran. (In Persian)
The Executive Regulations of People's Organizations, Amendment 2019. (In Persian)
Trade Law approved in 1952. (In Persian)
Wango (2002), Code of Ethics & Conduct for NGOs: Compliance Manual,http://www.wango.org/codeofethics/compliancemanual. Pdf