دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1402، صفحه 1-278 
مطالعه تطبیقی کارویژه احزاب در نظارت پارلمانی

صفحه 27-49

10.22080/lps.2022.23929.1364

سید احمد حبیب نژاد؛ فاطمه سادات دهناد؛ محمد جواد شفقی


ضابطه انگاری انصراف ارادی و غیرارادی در شروع به جرم در پرتو حقوق آمریکا

صفحه 207-217

10.22080/lps.2022.24234.1386

رضا نیکخواه سرنقی؛ سید حسام الدین سید اصفهانی؛ محمد حسن جوادی؛ حمید علیزاده