کسب رتبه «ب» در ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم در سال 1401

کسب رتبه «ب» در ارزیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم در سال 1401

پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران در ارزیابی سال 1401 موفق به کسب رتبه ب شده است که از سامانه نشریات وزارت علوم قابل استعلام و مشاهده می باشد. بدین جهت، از تمام همکاران، اساتید و پژوهشگرانی که در این دستاورد، سهمی داشته اند، تشکر و قدردانی بعمل می آید.

 

استعلام مجوز علمی پژوهشنامه حقوق تطبیقی