دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 8، مهر 1400 
واکاوی تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حرم مکّه با رویکرد انتقادی

صفحه 181-197

10.22080/lps.2022.22103.1250

عدنان عمرانی فر؛ مهدی شیداییان؛ احمد حاجی ده آبادی؛ حسن عالی پور