دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مهر 1401، صفحه 1-263 
ربا در بانکهای ایران و مصر از منظر فقه و قانون

صفحه 143-163

10.22080/lps.2022.23828.1357

سجاد عسگری آرانی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


تأملی بر اصول و الزامات سیستم رای‌گیری الکترونیکی امن

صفحه 185-208

10.22080/lps.2022.23738.1349

حسینعلی کلهر؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ آیت مولائی؛ محمد مظهری


مطالعه تطبیقی نگرش قضات نسبت به تاثیر جنبه‌های روان شناسی شناختی در شهادت شهود

صفحه 209-226

10.22080/lps.2022.24003.1367

علیرضا مشیراحمدی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمهدی سیدزاده ثانی