دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 7، خرداد 1400 
استقلال دادگاه عالی قانون اساسی مصر

صفحه 49-66

10.22080/lps.2021.20968.1229

وحید باکویی کتریمی؛ جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه