نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، میترا بررسی و تحلیل نظام حقوقی رأی داوری بازرگانی بین‌المللی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، میترا بررسی تطبیقی تعهدات بانک گشاینده در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی و مقررات یو سی پی 600 [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 119-154]
 • افشاری، مریم مطالعه تطبیقی جرایم سایبری در ایران و حقوق بین الملل [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 9-24]

ب

 • باشکوه، مظفر مطالعه تطبیقی پیامد فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق موضوعه کشور ایران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]

ت

 • تقی زاده، جواد بررسی ادعای برتری نظام پارلمانی و عملکرد آن در ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]

ح

 • حسینی، پیمان مفهوم مدیر عملی و مقایسه مسئولیت او با مدیر قانونی در شرکت‌های تجاری (مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی مقدم، سیدحسن اثر توافق خصوصی بر وظایف و تکالیف دارنده سند تجاری در حقوق کشور ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون ژنو 1931 و 1930 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 73-88]

د

 • دشتی، بیتا مطالعه تطبیقی جرایم سایبری در ایران و حقوق بین الملل [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 9-24]

ر

س

 • سید مرتضی حسینی، راحله بررسی تطبیقی مقررات شکلی حاکم بر دعاوی ورشکستگی بین المللی در قانون نمونه آنسیترال و لایحه جدید قانون تجارت ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سربازیان، مجید بررسی و تحلیل نظام حقوقی رأی داوری بازرگانی بین‌المللی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال [(مقالات آماده انتشار)]
 • سربازیان، مجید بررسی تطبیقی تعهدات بانک گشاینده در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی و مقررات یو سی پی 600 [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 119-154]
 • سلطانی، میلاد بررسی تطبیقی مقررات شکلی حاکم بر دعاوی ورشکستگی بین المللی در قانون نمونه آنسیترال و لایحه جدید قانون تجارت ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ق

ل

 • لطفی دودران، علیرضا مطالعه تطبیقی پیامد فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق موضوعه کشور ایران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]

م

 • محمدی، سام اثر توافق خصوصی بر وظایف و تکالیف دارنده سند تجاری در حقوق کشور ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون ژنو 1931 و 1930 [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 73-88]
 • محمودی کردی، زهرا حقوق نرم در پرتو تصمیمات نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میراحمدی، حسین بررسی ادعای برتری نظام پارلمانی و عملکرد آن در ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]
 • میرخلیلی، سید احمد بررسی فقهی و حقوقی ماهیت شرط عندالاستطاعه در مهریه [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی گرمی، احمد مطالعه تطبیقی پیامد فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق موضوعه کشور ایران [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 57-72]
 • مشهدی، علی حمایت دستوری از محیط زیست؛ مورد پژوهی قوانین اساسی حوزه آمریکای لاتین [(مقالات آماده انتشار)]
 • معنوی، مهدی آسیب‌شناسی انتخابات «ولسی‌جرگه» افغانستان در پرتو انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-40]
 • مولائی، آیت آسیب‌شناسی انتخابات «ولسی‌جرگه» افغانستان در پرتو انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا [دوره 3، شماره 1، 1398، صفحه 25-40]

ن

 • نجابت خواه، مرتضی روش جبران اعلام نظر قضایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان [(مقالات آماده انتشار)]