بر اساس نویسندگان

آ

  • آزموده، ادریس [1] دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

ا

ب

  • بادینی، حسن [1] دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  • باقری، محمود [1] استاد دانشگاه، هیئت علمی دانشگاه تهران
  • براتی، جعفر [1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
  • برزگری دهج، حمید [1] دانشجوی دکتری حقوق جزا و کیفری شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
  • بیگی، جمال [1] دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

ت

ح

خ

د

ر

س

ش

ع

ف

ق

م

ن