اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جواد تقی زاده

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

j.taghizadehumz.ac.ir
01135302101

سردبیر

دکتر حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

hamid.abharygmail.com

مدیر اجرایی

دکتر مسعود فریادی

استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

faryadimgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

hamid.abharygmail.com

دکتر کیومرث کلانتری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

kalantarnit.ac.ir

دکتر ابوالحسن شاکری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

shakeri_criminallawyahoo.com

دکتر محمد عیسائی تفرشی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

tafreshimodares.ac.ir
02182886444

دکتر پژمان محمدی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

mehryar1381yahoo.com

دکتر محسن ایزانلو

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

izanloout.ac.ir

دکتر بیژن عباسی

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

babbasiut.ac.ir

دکتر محسن عبداللهی

حقوق محیط زیست و بشر دانشیار گروه حقوق محیط زیست و بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

mo_abdollahisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر حسین غلامی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

gholami1970yahoo.com

دکتر همایون مافی

تجارت بین الملل دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران.

hmynmafiyahoo.com
01125342172

دکتر جواد تقی زاده

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

jtaghizadehdyahoo.com
01135302101

علی اکبر ایزدی فرد

فقه و حقوق اسلامی استاد گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

ali85akbaryahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر ابراهیم فخری

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.

terp1391gmail.com

ویراستار ادبی

حسین قجری کناری

زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی، بابلسر، ایران.

bts6000yahoo.com

صفحه آرا

ذکریا شیرمحمدی

زبان و ادبیات انگلیسی کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی، بابلسر، ایران.

zachshirowgmail.com

کارشناس نشریه

منیره آزادی کناری

کارشناس مسئول پژوهشی و کارشناس نشریه، بابلسر، ایران.

pajohesh.l-pumz.ac.ir