اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جواد تقی زاده

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

j.taghizadehumz.ac.ir
01135302101

سردبیر

دکتر حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

hamid.abharygmail.com

مدیر اجرایی

دکتر سیدحسن حسینی مقدم

حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

s.h.hoseinimoghadamumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

hamid.abharygmail.com

دکتر سام محمدی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

sammhmdigmail.com

دکتر کیومرث کلانتری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

kalantarnit.ac.ir

دکتر ابوالحسن شاکری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

shakeri_criminallawyahoo.com

دکتر مهراب داراب پور

حقوق تجارت بین الملل استاد گروه حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

infodrdarabpour.ir

دکتر پژمان محمدی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

mehryar1381yahoo.com

دکتر محمد عیسائی تفرشی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

tafreshimodares.ac.ir
02182886444

دکتر حسین غلامی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

gholami1970yahoo.com

دکتر بیژن عباسی

حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

babbasiut.ac.ir

دکتر محسن ایزانلو

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

izanloout.ac.ir

دکتر محسن عبداللهی

حقوق محیط زیست و بشر دانشیار گروه حقوق محیط زیست و بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

mo_abdollahisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

علی اکبر ایزدی فرد

فقه و حقوق اسلامی استاد گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

ali85akbaryahoo.com

دکتر همایون مافی

تجارت بین الملل دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران.

hmynmafiyahoo.com
01125342172

دکتر جواد تقی زاده

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

jtaghizadehdyahoo.com
01135302101

ویراستار انگلیسی

دکتر ابراهیم فخری

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.

terp1391gmail.com

ویراستار ادبی

حسین قجری کناری

زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی، بابلسر، ایران.

bts6000yahoo.com

صفحه آرا

ذکریا شیرمحمدی

زبان و ادبیات انگلیسی کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی، بابلسر، ایران.

zachshirowgmail.com

کارشناس نشریه

منیره آزادی کناری

کارشناس مسئول پژوهشی و کارشناس نشریه، بابلسر، ایران.

pajohesh.l-pumz.ac.ir