اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جواد تقی زاده

حقوق عمومی دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

jtaghizadehdyahoo.com
01135302101

سردبیر

دکتر حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

hamid.abharygmail.com

مدیر اجرایی

دکتر مسعود فریادی

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

faryadimgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

hamid.abharygmail.com

دکتر علی اکبر ایزدی فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

ali85akbaryahoo.com

دکتر کیومرث کلانتری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

kalantarnit.ac.ir

دکتر ابوالحسن شاکری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

shakeri_criminallawyahoo.com

دکتر محمد عیسائی تفرشی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

tafreshimodares.ac.ir
02182886444

دکتر پژمان محمدی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز

mehryar1381yahoo.com

دکتر محسن ایزانلو

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

izanloout.ac.ir

دکتر بیژن عباسی

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران

babbasiut.ac.ir

دکتر محسن عبداللهی

حقوق محیط زیست و بشر دانشیار گروه حقوق محیط زیست و بشر دانشگاه شهید بهشتی

mo_abdollahisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر جواد تقی زاده

حقوق عمومی دانشیار ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

jtaghizadehdyahoo.com
01135302101

دکتر همایون مافی

تجارت بین الملل دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

hmynmafiyahoo.com
01125342172

دکتر حسین غلامی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

gholami1970yahoo.com

کارشناس نشریه

رابعه مهدی پور

کارشناس مسئول پژوهشی و کارشناس نشریه

pajohesh.l-pumz.ac.ir