اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جواد تقی زاده

حقوق عمومی دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

jtaghizadehdatyahoo.com
01135302101

سردبیر

دکتر حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد دانشگاه مازندران

hamid.abharyatgmail.com

مدیر اجرایی

دکتر مسعود فریادی

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

faryadimatgmail.com

کارشناس نشریه

رابعه مهدی پور

کارشناس مسئول پژوهشی و کارشناس نشریه

pajohesh.l-patumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر جواد تقی زاده

حقوق عمومی دانشیار ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

jtaghizadehdatyahoo.com
01135302101

دکتر محمد عیسائی تفرشی

حقوق خصوصی استاد، گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

tafreshiatmodares.ac.ir
02182886444

دکتر همایون مافی

تجارت بین الملل دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

hmynmafiatyahoo.com
01125342172

دکتر حسین غلامی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

gholami1970atyahoo.com

دکتر بیژن عباسی

حقوق عمومی دانشیار، دانشگاه تهران

babbasiatut.ac.ir