«درباره پژوهشنامه حقوق تطبیقی»

 

- کشور محل چاپ: جمهوری اسلامی ایران

- فرمت: چاپی و الکترونیکی

- شاپا چاپی: 7566-2423

- نوبت‌های چاپ: دو فصلنامه

- زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

- حوزه  تخصصی: کلیه گرایش های حقوق (تطبیقی)

- رویکرد پذیرش مقالات: علمی و پژوهشی

- نوع  داوری: به شیوه محرمانه

- زمان داوری: حداکثر دو ماه

- هزینه چاپ مقاله: ندارد

         * Open  Access Journal * 


 

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-150 

9. بررسی تطبیقی قانونی سازی بیت کوین

10.22080/lps.2020.14135.1137

امیر محسن شعبانی؛ محمد محسنی دهکلانی؛ سعید ابراهیمی