شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-140 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه مازندران

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی کارشناس نشریه