دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1399 

علمی پژوهشی

1. رسیدگی های بدون کیفرخواست در حقوق ایران و انگلستان

صفحه 9-22

امیرحسین بحیرایی؛ غلامحسین الهام