مطالعه تطبیقی استخدام هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها در افغانستان و ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 کارشناس ارشد گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.22080/lps.2020.16431.1156

چکیده

در این نوشتار به بررسی شیوه گزینش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در دو کشور افغانستان و ایران پرداخته‌شده است. از آن جا که دانشگاه‌ها مراکز تولید علم و تربیت نیروی انسانی مسلح با دانش و فن‌آوری نوین هستند، لذا توجه به استخدام نیروی علمی متخصص ضروری است و از این لحاظ، آسیب‌شناسی روند موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود روند استخدام هیئت‌علمی مهم و ضروری است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق: توصیفی‌ـ‌تحلیلی به بررسی مقایسه‌ای استخدام هیأت علمی در دانشگاههای افغانستان و ایران پرداخته و چنین نتیجه‌گیری شده است؛ اول: خلأها و نواقص قابل ‌لمس در قسمت گزینش هیئت‌علمی در افغانستان و ایران وجود دارد. دوم: با توجه به قوانین و مقررات حاکم در این دو کشور، دانشگاه‌ها در عمل استقلال مالی و سازمانی ندارند و از این ناحیه آسیب جدی متوجه اهداف بزرگ دانشگاه‌های این کشورها گردیده است. سوم: دانشگاه‌های ایران به نسبت افغانستان از استقلال نسبی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات