دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-350 
9. بررسی تطبیقی قانونی سازی بیت کوین

صفحه 209-238

10.22080/lps.2020.14135.1137

امیر محسن شعبانی؛ محمد محسنی دهکلانی؛ سعید ابراهیمی