رسیدگی های بدون کیفرخواست در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22080/lps.2021.20294.1207

چکیده

رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به‌منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرائم خرد در دادگاه‌های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی‌ها را شامل می‌شود تشریفات رسیدگی مانند هیأت منصفه حذف می‌شود و رسیدگی معمولاً توسط قضات غیرحرفه‌ای با هزینه‌ای ارزان صورت می‌گیرد. این جرائم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست شامل جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، جرائم منافی عفت، جرائم اطفال و نوجوانان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، جرائم ارتکابی توسط رئیس‌جمهور، برخی جرایم روحانیون، پرداخت دیه در موارد خاص، رسیدگی به برخی جرائم در صلاحیت دادگاه بخش، حصول لوث در دادسرا در پرونده قتل عمدی و شورای حل اختلاف می‌باشد. اگرچه تعیین این شیوه از دادرسی در مصادیق مورد بحث، با مبانی مختلفی همانند سرعت در دادرسی، شأن متهم، رویکرد بزه‌پوشی، کاهش هزینه رسیدگی و ... همراه هست اما در این موارد عموماً برخی از مهم‌ترین اصول دادرسی عادلانه ازجمله تفکیک بین مقامات قضایی، تفکیک بین مقام تعقیب و تحقیق، بی‌طرفی مقام قضایی خدشه‌دار می‌شود لذا در این مقاله، مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست مورد واکاوی قرار گرفته و سعی در ارائه پیشنهاداتی برای رفع ایرادات آن شده است.
رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به‌منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرائم خرد در دادگاه‌های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی‌ها را شامل می‌شود تشریفات رسیدگی مانند هیأت منصفه حذف می‌شود و رسیدگی معمولاً توسط قضات غیرحرفه‌ای با هزینه‌ای ارزان صورت می‌گیرد. این جرائم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفر

کلیدواژه‌ها

موضوعات