بررسی تطبیقی آدم‌ربایی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : حقوق تطبیقی

نویسندگان

1 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.

10.22080/lps.2020.19320.1185

چکیده

اهتمام و احترام به آزادی اشخاص به معنای آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین بشر است و آدم ربایی یکی از مصادیق نقض آن و از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص شمرده می شود. آدم ربایی از آن جهت که ممکن است وقوع برخی از جرایم را نیز تسهیل نماید در طبقه جرائم مانع نیز قرار می گیرد. جرم انگاری آدم‌ربایی در حقوق ایران و آمریکا نشان از اهتمام قانونگذاران دو کشور در حمایت از آزادی شخصی دارد. با این وجود سیاست کیفری آمریکا در مقایسه با ایران هم در مقوله جرم انگاری و هم کیفرگذاری کارآمدتر می باشد. جرم انگاری چندپاره، نارسا، زائد و مبهم از یک سو و کیفرگذاری نامتوازن و تبعات سوء ناشی از آن حمایت کیفری کارآمد ایران را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. در مقابل جرم انگاری نقض آزادی شخصی تحت عنوان مجرمانه واحد یا پایه و جرائم مرتبط با آن و اعمال سیستم مجازات‌های مدرج با هدف برقراری دقیق تناسب بین جرم و مجازات در آمریکا به کارآمدی آن کمک نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات