دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 9، تیر 1401، صفحه 1-239 

علمی پژوهشی

بررسی تطبیقی سازش در قانون آیین دادرسی مدنی فراملی و حقوق ایران

صفحه 7-21

10.22080/lps.2022.22180.1259

حمید ابهری؛ مهدی طالقان غفاری؛ سیده طاهره موسوی خطیر


مطالعه تطبیقی اجرای اسناد نهایی در طرق بر خطِ جایگزین حل اختلاف

صفحه 101-123

10.22080/lps.2022.23149.1306

سیدعلیرضا رضائی؛ رضا معبودی نیشابوری؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری