دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1395 (بهار و تابستان) 
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت شرط عندالاستطاعه در مهریه

10.22080/lps.1970.2101

فوزیه قاسم پور کردکلایی؛ سید احمد میرخلیلی؛ حسن رحیم زاده میبدی