روش جبران اعلام نظر قضایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسنده

عضو هیات علمی/ دانشگاه مازندران

چکیده

در نظامهای حقوقی مختلف روشهای جبران قضایی گوناگونی برای شهروندان در رابطه با آن دسته از اعمال اداری که خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن صورت گرفته اند، پیش بینی شده است. یکی از روشهای جبران قضایی مورد شناسایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان، صدور اعلام نظر قضایی است که اگرچه حکم و رأی قضایی به شمار نمی آید و از این رو برخی، آن را به خودی خود، یک روش جبران به شمار نمی آورند، اما روشی است که با اعلام وضعیت حقوقی یا حقوق طرفین، نقش مهمی را در حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق عمومی ایفا می کند. با توجه به انعطاف پذیر بودن روش جبران اعلامی، این روش در نظام دادرسی اداری در انگلستان کاربردها و ویژگیهای قابل توجهی دارد. از آنجا که این روش جبرانی در نظام دادرسی اداری در کشور ما به صراحت مورد شناسایی قرار نگرفته و حال آن که برخلاف نگاه سنتی به روشهای جبران، بکارگیری چنین روشهایی می تواند در نظام دادرسی اداری کشور ما هم مورد توجه قرار گیرد، لذا بررسی ابعاد گوناگون این روش واجد اهمیت به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Judicial Declaration in UK Administrative Justice System

چکیده [English]

Different legal systems have predicted various judicial remedy for citizens in relation to those administrative acts which are contrary to law or outside of the jurisdiction of the authority that issued it. Judicial declaration is a judicial remedy that is identified in the administrative justice system in UK. This remedy, however, is not a judicial sentence or court ruling and hence some would not consider as a remedy, but this remedy, as it declares the rights or legal status of the parties, plays an important role in disputes concerning to public law. Due to its flexibility, declaration has notable application and features in administrative justice system in UK. Because this remedy has not been identified in our administrative justice system, while unlike the traditional view to these remedies, the use of such remedies can also be considered in our administrative justice system; therefore, it seems important to study of different aspects of this remedy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial remedies
  • judicial declaration
  • administrative procedure
  • UK legal system