بررسی تطبیقی مقررات شکلی حاکم بر دعاوی ورشکستگی بین المللی در قانون نمونه آنسیترال و لایحه جدید قانون تجارت ایران

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

در عصر حاضر که فعالان تجاری فعالیت‌های خود را فراتر از مرزهای یک کشور توسعه داده‌اند، درصورت ورشکستگی این اشخاص با دعاوی مختلفی در عرصه بین المللی مواجه خواهیم شد. این نوع ورشکستگی، که نمونه بارز ورشکستگی فرامرزی یا بین المللی است، نیازمند حاکمیت یک نظام حقوقی جامع و کارآمد است. به منظور تامین چنین ساختاری، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال 1997، قانون نمونه در خصوص ورشکستگی فرامرزی را تصویب نمود.
هرچند دولت ایران تا کنون قانون نمونه آنسیترال را تصویب نکرده است، لیکن لایحه جدید قانون تجارت ایران با اختصاص یک بخش به ورشکستگی بین المللی از رهیافتهای این قانون تبعیت نموده است. بر این اساس هدف از نوشتار حاضر، تبیین و تشریح این مقررات در پرتو بررسی تطبیقی با قانون نمونه آنسیترال است. در انجام این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Review of the Formal Provisions Governing the International Bankruptcy Proceedings in UNCITRAL Model Law and the New Bill of Trade Law of Iran

نویسندگان [English]

  • Raheleh Seyed Morteza Hosseiny 1
  • milad soltani 2
1 Assistant professor, International Law, Faculty of Law and Political Science, kharazmi University, Tehran, Iran
2 kharazmi university
چکیده [English]

Nowadays, merchants have expanded their activities even beyond the borders of their countries, so in the case of bankruptcy, it will be created several lawsuits in the international arena. This kind of bankruptcy which is an obvious example of the international bankruptcy demands a comprehensive and efficient legal system. In this regard and to provide a proper framework, the United Nations commission on international trade law (UNCITRAL) ratified the model law on international bankruptcy in 1997.
Although Iran has not yet ratified the UNCITRAL model law, but in the new bill of Iran’s trade law, it has been allocated a section to the international bankruptcy that is comply with the UNCITRAL model law. Accordingly, the purpose of this article is the explanation of the provisions of UNCITRAL model law in the light of the comparative approach. This study is based on descriptive and analytical methods according to the library and internet data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Creditor
  • Foreign Proceeding
  • National courts
  • Foreign Representatives
  • Judicial Cooperation