حقوق نرم در پرتو تصمیمات نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسنده

دانشگاه مازندران

10.22080/lps.2018.13811.1135

چکیده

از زمان پدیدار شدن مفهوم حقوق نرم در عرصه حقوق بین الملل سالها می گذرد اما هنوز هیچ اجماعی در خصوص تعریفی واحد از آن حاصل نشده است . علل استفاده دولت ها از حقوق نرم نیز کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد. این مقاله در چارچوب نظریه آثار حقوقی ، تفاسیر غیرالزام آوری که نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی از قواعد الزام آور حقوق بین الملل ارائه می دهندرا بررسی نموده است.منظور از مراجع قضایی و شبه قضایی، مهمترین نهادهایی است که به موجب حقوق بین الملل، صلاحیت سخن گفتن از قواعد بین المللی را دارا هستند .به لحاظ حقوقی، تصمیمات صادره توسط نهاد های یاد شده عموماً تنها نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوی الزام آور می باشند؛ با این وجود تحت شرایطی آثار حقوقی ناشی از تصمیمات مربور به سایر دولت ها بسط پیدا کرده و الزامات حقوقی برای آنها به ارمغان می آورد نکته اینجاست که نقش اصلی را در فرایند ذکر شده حقوق نرم بر عهده دارد، نقشی که تا حد زیادی در حقوق بین الملل ناشناخته مانده است .مقاله حاضر به بررسی این نقش اختصاص یافته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soft Law in the Light of decisions of international Judicial and Semi Judicial Bodies

چکیده [English]

Although the concept of soft law has existed in international law arena for years, international community have not reached consensus on the identical definition of soft law. The subject why states use soft law is remains vague too.
In this paper, firstly the various definitions of the soft law concept and the reasons of choosing selected definition are expressed. Then the greatest strength of soft law is investigated.
However the point of gravity in the paper is analyzing nonbinding interpretations that international judicial and semi judicial bodies put on the international binding legal rules.
From the legal point, except occasionally the decisions of mentioned bodies are Binding with respect to the facts and parties to the dispute before it. However under special circumstances can affect all states subject to the underlying rules regardless weather they have consented to it or not. It is worth noting that soft law plays a major role in the effecting Process which remains largely unknown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft law
  • legal affects
  • international judicial bodies
  • international semi judicial bodies