دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1394 (پاییز و زمستان)