دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394 (پاییز و زمستان)