لزوم ابلاغ و اعلام قبولی در حقوق ایران، انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

10.22080/lps.2015.1715

چکیده

اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن مسائلی را مطرح می­کند؛ از جمله این­که آیا لازم است قبولی، به اطلاع موجب برسد؟ به عبارت دیگر آیا اطلاع موجب از قبولی، لازمه­ی تاثیر قبولی و تحقق عقد است؟ اگرچه در حقوق ایران اطلاع موجب از قبولی لازمه­ی تحقق عقد نیست و در فرض عدم­اطلاع موجب از قبولی نیز، عقد محقق می­گردد؛ اما در حقوق انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین­المللی(Unidroit) قاعده­ی کلی این است که اعلام و ابلاغ قبولی از جمله شرایط قبول موثر است که بدون آن قبول معتبر نبوده و عقدی تشکیل نمی­گردد. با در نظر گرفتن این قاعده­ی کلی، در صورت عدم اطلاع موجب از قبولی، جز در موارد استثنایی از قبیل قراردادهای یک­جانبه، تقصیر موجب، ابلاغ از طریق پست، شرایط ایجاب و... هیچ قراردادی منعقد نخواهد شد و در نتیجه هیچ التزامی برای وی ایجاد نمی­شود. از هم این رو در نظام­های حقوقی مختلف در باب اعلان قبول رویکردهای متفاوتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The need for communicate and declaration of acceptance in the law of Iran, the UK and the principles of international commercial contracts (Unidroit)

چکیده [English]

Declaration and announcement of the will and its various forms poses some problems; including if it is necessary that the offeree should be informed about acceptance? In other words, whether Informing the offeree of the acceptance is required for acceptance to take effect and also for contract to occur? Although being informed about acceptance is not a requirement for a contact to occur in the law of Iran; but in the law of England and Unidroit, the general rule is that declaration and communication of an acceptance are the main conditions for an effective acceptance which without them acceptance is not valid and no contact will get form. With regard to this general rule, in case of an offeror not being informed about acceptance, except in exceptional circumstances, such as a unilateral contract, offeror's negligence, communication by post, offer's circumstances and others, no contract will be concluded and as a result no obligation arises for him. Therefore, there are different approaches in different legal systems for announcement and communication of acceptance

کلیدواژه‌ها [English]

 • communication
 • acceptance
 • offeror
 • offeree
 • contract
 1. آریان کلور، بهرام، «ترجمه Law Made Simpge»، چاپ اول، انتشارت مجد، تهران، 1386.
 2.   ابهری، حمید، «زمان و مکان وقوع عقد»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1382.
 3. اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، «اصول قراردادهای تجاری بین­المللی 2010»، چاپ سوم، شهردانش، تهران، 1393.
 4. امیری قائم ­مقامی، عبدالمجید: «حقوق تعهدات(اعمال حقوقی- تشکیل عقد)»، جلد دوم، چاپ دوم،  نشر میزان، تهران، 1392.
 5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر،(1392) «تاثیر اراده در حقوق مدنی»، چاپ سوم،گنج دانش، تهران.
 6. ..........................، محمدجعفر: «ترمینولوژی حقوق». چاپ بیست و دوم، گنج دانش، تهران، 1388.
 7. ..........................، محمدجعفر: «حقوق تعهدات-دوره حقوق مدنی»، چاپ سوم، گنج دانش، تهران، 1378.
 8. شهیدی، مهدی: « تشکیل قراردادها و تعهدات»، جلد اول، چاپ یازدهم، انتشارات مجد، تهران، 1394.
 9. صفایی، سید حسین: «دوره مقدماتی حقوق مدنی»، جلد دوم، چاپ دهم، نشر میزان، تهران، 1389.
 10. قنواتی، جلیل: «مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول»، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1383.
 11. قنواتی،جلیل، وحدتی­ شبیری، سید حسن، عبدی پور، ابراهیم: «حقوق قراردادها در فقه امامیه»، جلد اول، انتشارات سمت، تهران، 1379.
 12. کاتوزیان، ناصر: «دوره مقدماتی حقوق مدنی(قرارداد-ایقاع)»، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1390.
 13. کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها». جلد اول، چاپ سوم،  بهمن برنا، تهران، 1376.
 14. مکین، محمد: «شرایط عمومی قراردادهای تجاری بین المللی»­، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1384.
 15. Adams, John and Brownsword Roger,T. (1987). “Understanding contract law”. Second edition
 16. Beatson, Jack. (1010). “Anson’s law of contract”. Oxford university press
 17. Charman, Mary. (2007).” Contract law”. Fourth Edition. William Publishing
 18. Cavendish Publishing Ltd. (Self author) (2004). “Contract law“, Cavendish law cards series, Fourth Edition.
 19. Eftekhar, G. (2008). “Law texts”. Ganje danesh publications
 20. Elliott, Catherine, Frances, Quinn. (2009). “Contract law”. 7th edition
 21. Monahan, Geoff. (2001). “essential contract law”. Second edition. Cavendish Publishig
 22. Stone,Richard. (2002). “The modern law of contract”. Cavendish Publishig. Fifth edition
 23. Suff, Marnah.(1997). “essential contract law”. Second edition. Cavendish Publishig
 24. Taylor, Richard and Damian(2000), “Contract Law“, 3th, Oxford university press.
 25. Young, Max. (2010). “Understanding contract law”.  Routledge Cavendish