الزام زیان دیده به تقلیل خسارت (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980)

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

10.22080/lps.2017.1702

چکیده

هنگامی که متعهد قرارداد را نقض کند، باید کلیه­ی خسارات وارده را جبران کند. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این قاعده وجود دارد که از میان خسارات حادث شده تنها خساراتی که منتسب به ناقض قرارداد باشد، قابل جبران خواهد بود. از این رو، متعهدله باید دامنه زیان­هایی را بکاهد که به طور متعارف قابل اجتناب است،. در غیر این صورت، زیان­های مزبور قابل مطالبه نمی­باشد. در اعمال قاعده­ی تقلیل خسارت، وجود دو عامل اساسی است: نقض قرارداد و امکان اجرای قاعده­ی مزبور از طریق پرداخت خسارت به عنوان ضمانت اجرا.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Duty of injured party to Mitigate the loss (A comparative study in UK law and The Vienna Convention on International Sale of Goods)

چکیده [English]

When the promissor breaches the contract, he must compensate all damages.There is a rule in UK law and Vienna convention on international sale of Goods that the Compensable loss is only the loss resulted from the breach, of Contract So, losses that the injured party can reasonably mitigate its scope are not recoverable.
The existence of two factors are essential in applying the mitigation rule: breach of contract and the possibility of applying the rule by paying compensation as a sanction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mitigation of Loss
  • Reasonableness
  • Avoidable Loss
  1. تفرشی، محمدعیسی، پورسید، بهزاد، اجبار به انجام دادن عین تعهد؛ ضمانت اجرای نقص تعهدات در حقوق تطبیقی، (مجله­ی دانشور، تابستان 1379).
  2. سادات اخوی، محسن و کاشانی، محمود، تکلیف زیان دیده به کاستن از خسارت با تاکید بر حقوق انگلیس و آمریکا، (مجله­ی قضاوت، بهمن و اسفند1382)، ش21.
  3. قاسمی، محسن، جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان، (مجله­ی حقوق، نشریه­ی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، 1384)، ش32.
  4. کاتوزیان ، ناصر ، دوره­ی مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، (چاپ هشتم، تهران ، شرکت سهامی انتشار، 1384).
  5. کاظمی، محمود، آثار تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی، (مجله­ی پژوهشی دانشگاه امام صادق، زمستان1384)، ش28.
  6. همت کار، حسین، نظریه­ی مقابله با نقض احتمالی قرارداد، (مجله­ی دانشکده­ی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال هفدهم، تابستان 1384)، ش 2 .
  7. Cheshire, Fifoot and Frumston, Law of Contract, London, Butter Worths,11th ed., 1986.
  8. Guest, A.G., Anson's Law of Contract, Clarendon Press Oxford, 26th ed., 1986.
  9. Honnold, John, Uniform law for international sales under the 1980 United Nations, Kluwer Law, 3rd ed., 1991.
  10. Kritzer , A. H, Guide to practical applications of the united nations convention on contracts for the international sale of goods, Kluwer Law and Taxation, 1982.
  11. Lichtenstein, E.A, Contract law, HLT Publications, 16th ed., 1994.
  12. Liu, Chengwei, Remedies For Non-Performance: Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles & PECL (September 2003).  http://www. cisg. law. pace. edu/cisg/biblio/chengwei. html.
  13. Ogus, A. I., The law of Damages, London , Butter Worths, 1973.
  14. Saidov  Djakhongir, Methods of Limiting Damages Under The Viena Convention On Contract For International Sale of Goods. (December, 2001) http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/saidov.html.
  15. Schlechtriem p., Commentary on the UN convention on the international sale of goods (CISG), Clarendon Press.Oxford, 2nd ed., 1998.
  16. Treitel ,G.H, Law of contract, London, 9th ed., 1995.
  17. Ziegel , J.S , International sales : the united nations convention on contracts for the international sale of goods , editors : Galston , N.M ,Smit , H, Matthew Bender, 1984.