دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1395 
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت شرط عندالاستطاعه در مهریه

صفحه 70-88

10.22080/lps.1970.2101

فوزیه قاسم پور کردکلایی؛ سید احمد میرخلیلی؛ حسن رحیم زاده میبدی