شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری الکترونیکی در حقوق ایران و اروپا

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22080/lps.2020.2697

چکیده

شرط غیرمنصفانه که در نظام حقوقی ایران در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382ه.ش. حکم به عدم اثرگذاری آن شده است، نه تنها در این قانون بلکه در سایر قوانین و مقررات نظام حقوقی ما تعریف نشده و ملاکی برای شناخت آن ارائه نشده است اما، با توجه به مقررات و اصول بین المللی، شرط غیرمنصفانه شرطی است که باید از یک سو، موجب نابرابری عمده و فاحشی گردد و از سوی دیگر، مورد مذاکره­ی مستقل و جداگانه قرار نگرفته باشد. درواقع، قراردادهای الکترونیکی با توجه به ویژگی­های خاص خود، نیازمند پیش­بینی اصولی است که عدالت قراردادی، آنگونه که در اصول و قواعد عمومی قراردادها وجود دارد، در آن رعایت شود. به همین دلیل، عدم نفوذ شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران، اختصاص به قراردادهای الکترونیکی دارد. وانگهی با توجه به مبنای فرض عدم آگاهی طرف ضعیف قرارداد، نمی­توان در کلیه­ی قراردادهای منعقده میان افراد، حکم به عدم نفوذ شرط غیرمنصفانه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unfair Terms in Electronic Commercial Contracts in Iranian law and European law

نویسندگان [English]

  • hamid abhari abhari 1
  • mehdi fallah kharyeki 2
1 faculty member
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
چکیده [English]

Unfair term is provided in our legal system in article 46 of E-Commerce Act of 2003, but not only in this law but also in other laws and regulations of our legal system, there is not a definition and criterion for recognition of these terms, but according to the international rules and principles, unfair term is a term that should cause a great inequality and the other side has not been discussed in a separate.
In fact, electronic contracts with regard to their specific features need to predict the principle that respects contractual justice, as the public principles and rules of contracts. For this reason, the lack of influence of the unfair conditions in the Iranian legal system, devoted to electronic contracts, which according to the basis of the assumption of lack of awareness of poor side of the contract, we cannot rule unfair term to be void in all contracts concluded between the parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unfair term
  • Electronic contract
  • Article 46 of E-Commerce Act
  • Assumption of lack of awareness