بررسی تطبیقی مصونیت داور در حقوق ایران، در مقایسه با نظام داوری تجاری بین‌الملل و نظام داوری داخلی ایالات متحده آمریکا و انگلستان و ولز

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه بیرجند

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و کیفری شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

10.22080/lps.2020.16696.1159

چکیده

مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن‌لا بحث مصونیت داور جایگاه شایسته ای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در این نظام، بر عکس نظام حقوقی رومی-ژرمنی اصل بر مصونیت مطلق داور است، لیکن این رویکرد کلی در برخی از موارد تعدیل شده است. در حقوق ایران، با وجود عدم پیش بینی مصونیت برای داور، لیکن داوران می توانند از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد داوری، خود را از مسئولیت مبرا کنند. در این تحقیق از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است و با رویکرد تطبیقی به یکی از مهمترین مباحث مربوط به داوری یعنی مصونیت داور پرداخته شده است. این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که مصونیت داور در حقوق داخلی کشورمان و نظام داوری تجاری بین‌الملل و نظام های حقوق داخلی الگو چه وضعیتی دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of arbitrator immunity in Iranian law, in comparison with the international commercial arbitration system and the domestic arbitration system of the United States, the United Kingdom and Wales

نویسندگان [English]

  • jafar barati 1
  • ahmad khosravi 2
  • hamid barzegari dahaj 3
1 Azad University, Science Research Branch, Tehran
2 Assistant Professor of Law at Birjand University
3 Ph.D Student, Tehran North Branch
چکیده [English]

The immunity of arbitrator is required for the proper conduct of the arbitration. In the domestic law of Iran, the arbitrator does not enjoy any immunity and have also been held liable for damage in accordance with the basic rule of civil liability. UNCITRAL Model Law doesn't contain any rule about the immunity of arbitrator but rule of some international commercial arbitration institution accepted that arbitrators have immunity. In common law, immunity of arbitrator has found its own suitable position and immunity of judges can be extended to arbitrators. In this legal system, on the contrary to the civil law system, the absolute referee's immunity is a general rule but this general approach has been moderated in some case. In Iranian domestic law, despite of refusal of recognition of the immunity for arbitrator, but arbitrators may include an exclusion clause in the arbitration agreement and exempt them self from liability. In this research, method of descriptive – analytical has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arbitration
  • immunity
  • comparative
  • Iranian domestic law
  • international instrument