مقایسه ی سیستم مقطوع پرداخت خسارات و سیستم پرداخت تدریجی در ضرر بدنی با مطالعه تطبیقی (در نظام های حقوقی ایران،ایالات متحده آمریکا و انگلستان)

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

10.22080/lps.2020.17048.1162

چکیده

خسارت های بدنی به دلیل ارتباط با جسم و جان و روان انسان ها از جمله مهم ترین مباحث حقوق خسارات محسوب میشود. اساز و کار تعیین و پرداخت خسارت مرحله دوم امر ارزیابی است. در مرحله اول قاضی رسیدگی کننده بر اساس روش ها و معیار های موجود در نظام قضایی اقدام به ارزیابی خسارت میکند و سپس باید مشخص کند رقم غرامت چگونه پرداخت شود.در مورد خسارت های آینده سیستم پرداخت در تقویم رقم مناسب نیز موثر است،چنان که در پرداخت های یک باره رقم بزرگتری معین میشود. سیستم تعیین مقطوع خسارت و پرداخت به شکل یکجا قدمتی طولانی در نظام حقوق کامن لا دارد و البته در خصوص خسارات آینده مبتنی بر حدس و گمان است.انتقادات وارد بر این سیستم به پیشنهاد تعیین یا پرداخت های ساختاری و دوره ای منجر شد.سیستم پرداخت دوره ای بیشتر در خسارت های آینده مربوط به صدمات بسیار شدید استفاده می شود و به دلیل انعطاف پذیری بیشتری که نسبت به انواع خسارات آینده دارد برای این قبیل صدمات مناسب تر است.دیه سیستمی مقطوع است و همچون آنچه در حقوق کامن لا گفته شد اغلب یکجا پرداخت میشود یا حد اقل تدریجی نیست.در صورت پذیرش جبران خسارات مازاد بر دیه برای پرداخت این خسارات در صدمات جدی میتوان از پرداخت تدریجی یا سیستم بازبینی استفاده کرد.به نظر میرسد نظام های حقوقی میتوانند از مجموعه این روش ها در محل مناسب استفاده کنند.در این نوشتار سیستم های مذکور در نظام های حقوقی آمریکا، انگلستان و ایران مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison between lumpsum and periodic payments in personal damages with comparative study(In Iran,USA and british)

نویسندگان [English]

  • fatemeh sadat hosseini 1
  • Hasan Badini 2
2 assisstant profrssor
چکیده [English]

In evaluation of personal injuries , choosing a mechanism to determine and pay the indemnity is an important subject. Paying the compensation can be done with a lump-sum money, which has a long Back ground and for future damages is Based on guesses, and also can be done in periodic payments.
Structured settlement which is based on Lump-sum and reviw system which is based on periodic payment are the ettempts solve the problem of lump sum and periodic systems. The periodic system for future damages and the serious is more appropriate because it can be revisioned.
Diyah in our law system is for compensating the personal injuries and is a kind of lump sum payment. but for the damages which is more , if it is accepted, we can also use periodic payment in serious injuries.

Key words: Lump-sum payment, periodic payment, personal injury, structured settlement , Timed- damage system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Lump-sum payment"
  • "periodic payment"
  • "personal injury"
  • "structured settlement"
  • " Timed- damage system"