تحلیل مبانی اخلاقی ایفای نقش فاعل زیان در جبران خسارت مدنی با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس و فرانسه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 استاد گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

اخلاق در تعامل با حقوق بعنوان یک نظام هنجاری ناظر به رفتار و روابط اجتماعی، انسان را در زندگی فردی و اجتماعی در چهارچوب عقل و منطق کنترل میکند.جبران خسارت زیاندیده از مهمترین مباحث در حوزه ی مسئولیت مدنی بوده و روش و کیفیت جبران دارای آثار مهم شخصی و اجتماعی است و بحث از مبانی اخلاقی در روش جبران مقبولیت عام و دیدگاه تحقق عدالت اجتماعی را تقویت میکند. رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران تمامی اقسام خسارت (مادی، معنوی، بدنی ) با پذیرش و رضایت زیاندیده، توافقی ثانویه در گزینش روش و کیفیت جبران عینی بوده که جایگزین خسارت اولیه میگردد و نمود و تبلور و برجستگی آن در خساراتی میباشد که قابلیت جبران عینی با دخالت فاعل زیان و بر مبنای امکانات و تخصص او را دارد؛ و با بررسی و انطباق آن با اصول اخلاقی چون عدالت، انصاف، حسن نیت و نفی عسر و حرج بر هر روش و کیفیتی از جبران خسارت از جمله روشهای پولی، ارجحیت و برتری دارد که در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی، با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلیس مورد مطالعه قرار میگیرد. انطباق این رویکرد با مبانی اخلاقی مذکور به این ترتیب است که با وصف اطلاع و اشراف فاعل زیان و زیاندیده بر میزان خسارت وارده و روش جبران متناسب، از یک سو تمام خسارات وارده به زیاندیده جبران میشود از سوی دیگر با توجه به وضعیت فاعل زیان و امکانات فاعل زیان، از عسر و حرج نامبرده جلوگیری میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the ethical bases of playing the role of the victim in civil compensation with a comparative view of English and French law

نویسندگان [English]

 • Hossain Ghorbani 1
 • Bijan Haji Azizi 2
 • Mohammad Molodi 3
1 Ph.D. student in private law, Faculty of Literature and Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
2 Professor of Law Department, Faculty of Literature and Human Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Ethics in interaction with law as a normative system overseeing behavior and social relations, controls humans in their individual and social life within the framework of reason and logic. Compensation for damages is one of the most important issues in the field of civil liability, and the method and quality of compensation has important personal and social effects and the discussion of moral foundations in the method of compensation strengthens the general acceptance and the perspective of realizing social justice. the approach of playing the role of the cause of damage in compensating all types of damage (material, spiritual, physical) with the acceptance and satisfaction of the victim is a secondary agreement in choosing the method and quality of objective compensation that replaces the primary damage. and by examining and conforming it to moral principles such as justice, fairness, goodwill and negation of difficulty and embarrassment, it is preferable and superior to any method and quality of compensation, including monetary method which is studied in the present research with a descriptive-analytical method of moral foundations, with a comparative view of French and English law. the compliance of this approach with the aforementioned ethical principles is as follows with the description of the information and nobles of the perpetrator of the loss and the victim on the amount of damage and the proportional compensation method, on the one hand, all the damages caused to the victim will be compensated. on the other hand, according to the condition of the person causing the loss and the facilities of the person causing the loss, the mentioned difficulty and embarrassment will be avoided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethics
 • playing a role
 • compensation for objective damage
 • basics
 • the cause of the loss
 • the victim
 • fairness
Adl, Mustafa. (1994). Civil rights, first edition, Tehran, Bahrul Uloom Publications. (In Persian(
Ahangaran Mohammad Rasool and Amir Ahmadi (2019), "Introduction to the basics of the relationship between law and ethics in fuzzy logic: interaction or conflict". Journal of Ethics, year 10(40), 71-96. (In Persian)
Amiran Bakshaish, Isa and Bariklo, Alireza (2013). "The concept of compensation principle in insurance rights". Parliament and Strategy Magazine, 21 (80) (2013), 169-193. (In Persian(
Ansari, Morteza. (1996). Maksab, Tabriz, Alahat Press. (In Persian(
Asghari Aghmashedi, Fakhruddin and Hamidreza Abui, (2009), "Good faith in the execution of contracts in British and Iranian law". Private Law Studies Quarterly 40(2), 1-20. (In Persian(
Badini, Hassan and Islami Farsani, Ali. (2012). "The role of fairness in civil responsibility", comparative law researches, 17 (3), 25-45. (In Persian)
Badini, Hassan. (2005). Philosophy of civil responsibility, first edition, Tehran, publishing company. (In Persian)
Bariklo, Alireza. (2022). Civil responsibility, 10th edition, Tehran, Mizan publishing house. (In Persian)
 Bérénice, Bertier‑Lestrade.(2019),La bonne foi dans la réforme française des contrats, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 141-160
Corbin, Arthur .(2013). Corbin on Contracts, Breach, By Joseph M. Perillo, Volume 10, USA, Lexis Nexis.
Deilmi, Ahmad. (2017). "The nature and basis of the rule of good faith and ways to prove it". Comparative Research Quarterly of Islamic and Western Laws, 5(3), 118-91. (In Persian(
Del Vaccio, Giorgio. (2007). The Philosophy of Law, Translated by Javad Vahedi, Tehran, Maysan Publishing.
Eisenberg Theodore and  Geoffrey P Miller.(2013). "Damages Versus Specific Performance: Lessons from Commercial Contracts", New York: University Law and Economics Working.29-69.( DOI:10.2139/ssrn.2241654)
 Ejazi, Seyyed Mojtabi and Mohammad Javad Saffar (2017), "Comparative study of hardship and hardship in the principles of international commercial contracts with its jurisprudence in Iranian law". Fiqh and History of Civilization, 4(3), 187-171.(In Persian(
Ferdosipour, Mohammad and Kazemi Golvardi, Mohammadreza and Ahmari, Mohammadreza. (2021). "Ethical approach of compensation for moral damage caused by dementia in jurisprudence and legal subjects of Iran" Ethical researches, 11(4). 161-178. (In Persian)
Fleming, R.W. (1962). "The obligation to Bargain in Good", Dedman School of  Law Law Journals SMU Law Review , 16(1),43-56. (https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4125&context=smulr)
Ghaffari, Mohammad Hadi and Baghbanzad, Mohammad Reza. (2016). "Ethical indicators in Razavi's debates", Ethical Research Journal, 10(35), 103-122. (In Persian)
Ghasemi Hamed, Abbas, Khosravi Farsani, Ali and Aghababaei, Fahima. (2012). "Punitive damages in Iranian law". Judicial Law Journal, 77(81), 187-161. (In Persian)
Ghasemi, Mohsen. (2010). "The role of predictability of damage in contractual and coercive civil liability", Scientific Quarterly of International Legal Research, 3(7), 133-92. (In Persian(
Ghesmati Tabrizi, Ali. (2014). "Principle of full compensation for losses" Fiqh Studies, 7(13). (In Persian)
Gurbanpour, Amir Mahdi. (2006). "Fault and causal relationship in the civil liability system", Judiciary Journal, (14). (In Persian)
Haji Azizi, Bijan. (2010). "Methods of compensation in civil liability", Scientific-Research Monthly of Shahid University 9(36), 72-63. (In Persian)
Hajipour, Morteza. (2012). Obligatory good faith in Imami jurisprudence, Islamic Jurisprudence and Law Quarterly, 4 (7), 31-68. (In Persian)
Hajipour, Morteza. (2015). "Good faith in concluding a contract; With an emphasis on the Convention on the International Sale of Goods", International Legal Journal 33 (54), 338-307. (In Persian(
Haqparast, Shaaban, Korosh Kaviani. and Kahvand, Hamed. (2015). "The moral goal of the legal rule; A comparative approach in the theory of Western law and Islamic law", Comparative Research of Islamic and Western Law, 3(4), 49-72. (In Persian(
Hector, Fix-fierro,(2003). courts, Justice and Efficiency A Socio - Legal Study of Economic Rationality in Adjudication, Oxford and Portland, Oregon. (http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/43953/1/21.pdf)
Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram (1984), Lasan al-Arab. Qom, Adab Al-Hawza Publishing House. (in Arabic(
Imani Pir Aghaj, Alireza and Roshan, Mohammad. (2021). "Ethical-Obligatory Perspective or Instrumental Perspective in Contract Law: An Economic Analysis", Journal of Legal Research, 24(94), 59-84. (In Persian)
Jafari, Ali. Heydari, Ali Murad. (2016). "Measuring the possibility of catching the jurisprudential rule of good intention". Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, 50 (2), 344-329. (In Persian(
Jahanian, Nasser. (2012). "Ethical foundations of economic security". Islamic Economics Quarterly, 13(52), 32-5. (In Persian(
Karimi, Abbas and Javaherkalam, Mohammad Hadi. (2019). Analysis of unanimous decision No. 733 of the General Board of the Supreme Court; Emphasizing the nature of money and distinguishing between devaluation of money, damage of late payment and damage caused by price increase. Encyclopedia of Economic Law, 27(17), 1-24. (In Persian)
Kashvari, Isa. (2004). Application of jurisprudence rules in law, Tehran, Nasrghiath. (In Persian)
Katouzian, Nasser. (1997). Law and justice, criticism and opinion, third year, numbers 3 and 2. (In Persian(
Katouzian, Nasser. (2000). A step towards justice, Nasser Katouzian's collection of essays, second volume, first edition, Tehran, Tehran University School of Law and Political Science Publications, (In Persian(
Katouzian, Nasser. (2007). Obligations outside the contract (forced guarantee), volume 1, Tehran, University of Tehran. (In Persian)
Katouzian, Nasser. (2004), Introduction to the science of law and the legal system of Iran, 43rd edition, Tehran, publishing company. (In Persian)
Kilini, Muhammad bin Yaqub. (1988). Kafi, Tehran, Darul Kitab al-Islamiya, third volume, second edition. (in Arabic(
lambert-Faivre et Porchy,yvonne et Porchy-simon, stephonie.(2016).Droit du dommage corporel.systemes dindeminisation.8.(en.paris.Dalloz)
 Lezgi, Mohsen, Saber, Hossein and Jalali, Seyyed Mohsen. (2021) "Evaluation of the moral responsibility and duties of the government towards responsibilities outside of the will". Ethical research, 11(4). 222-197. (In Persian)
 Mackaay, Ejan. (2012).»Good Faith in Civil Law Systems – A Legal-Economic Analysis«Vrank en vrij - Liber amicorum Boudewijn Bouckaert, Jef De Mot (ed.), Brugge, die Keure - Juridische Uitgaven, 2012, 105-134.
 Mirshkari, Abbas. (2022) practical treatise on civil responsibility, fourth edition, Tehran, publishing company.(In Persian)
Mirzaei, Iqbal Ali and Amini, Azita. (2021). "Difficulty and difficulty in contracts and their effects in Iranian law based on legal principles", Specialized Quarterly Journal of Jurisprudence and Usul Studies, 4(2). 115-136. (In Persian)
Mohammad Rezaei, Mehdi and Mohammad Rezaei, Mohammad. (2013). "Investigating the basics of utilitarian ethical philosophy in the organization (comparison of the utilitarian ethical system with the organization's global ethical code)", Ethical Research, 5(1). 57-72. (In Persian)
Mousavi, Seyed Ibrahim. (2001). "The Rule of Negation, Asr and Harj", Judicial Legal Journal, 65(34), 33-49. (In Persian)
Naji, Mullasaleh Abdul Jabbar. (1975). The principle of Hasan al Niyyah in the execution of contracts, Baghdad: Dar al-Rasalah for printing. (In Arabic)
Naqibi, Seyyed Abulqasem. Taghizadeh, Ebrahim and Bagheri, Abbas. (2013). "The place of goodwill in Imami jurisprudence", Research Journal of Islamic Law, 11(1). 57-33. (In Persian)
Naraghi, Mohammad Mahdi. (2000). Jame Al-Saadat, Qom, Ismailian Institute. (In Persian)
Newman, M.Ralph,(1964). "la nature de l'equiteendroitprive", Revue international dedroit compare 16(2).
  Nik Farjam, Zahra (2012). "Compensation for moral damage in jurisprudence and law". Jurisprudential foundations of Islamic law, Islamic jurisprudence and law research paper, 6 (11). 105-127. (In Persian)
Rahimi, Habibullah and Taraf, Fatemeh. (2017) "Investigating the characteristics of desirable justice in the first article of Iran's civil liability law in comparison with John Rawls' theory of distributive justice" Private Law Research Quarterly, 7th year, 25th issue: 59-88. (In Persian(
 Rahmani, Hossein and Karmi Mohammadabadi, Hassan. (2018). Comparing the moral system of "Islam" and "Tao", Marafat Adyan, 10(3). 45-62. (In Persian(
Richard, Owen,(2000).Essential Tort Law,third edition,  londen.sydnesy,Canvendish Publication.
Sadeghi Alireza, Niknejad, Javad and Hosseini Moghadam, Seyed Hassan. (2021). "An analysis of the legislator's economic point of view regarding some rules regarding compensation for property damage". Quarterly Journal of Excellence in Law, 12 (2), 28-49. (In Persian(
Safai Seyyed Hossein and Rahimi, Habibullah (2014). Civil liability (requirements outside of the contract), Tehran, Samit publication . (In Persian(
Safai, Hossein and Rahimi, Habibullah. (2009). Civil liability. Requirements outside the contract, Volume 3, Tehran, Semit. (In Persian).
Salehi Rad, Mohammad. (1999). "Good faith in the execution of contracts and its effects", Legal Journal of Justice, (26), 116-83. (In Persian(
Samadi, Siddiqa and Khandani, Seyyed Pedram. (2013). "Good faith of the subject of the harmful act", International Legal Research, 7(24), 1-28. (In Persian)
Sanepour, Maryam. (2018). "Principles of "peaceful ethics" focusing on the words of Imam Ali (peace be upon him). Alavi Research Journal, 10(2). 1-24. (In Persian(
Schwebel, Stephen,(2015). "International Decision: The latest award from the IRAN-UNITED STATES claims tribunal: The line between appromation of damages and ruling Ex Aequo et Bono", American Journal of International Law 109 A.J.L.L.
Sharifi, Seyyed Elhamuddin, Safari, Nahid. (2010). "Comparative study of the effect of hardship (asr and haraj) in the principles of European contract law (PECL), the principles of international commercial contracts (Unidura) and Iranian law", Nameh Mofid, (79), 3-24. (In Persian(
Solene, Rowan(2012), Remedies for Breach of Contract. A Comparative Analysis of the Protection of Performance, Oxford: Oxford University Press.
Suzanchi, Hossein. (2018). The possibility and solutions of realizing religious science, Tehran, Research Institute of Cultural and Social Studies, Ministry of Science, Research and Technology. (In Persian)
Tabatabaei, Mohammad Hossein. (1981), translation of Tafsir al-Mizan, translated by Seyyed Mohammad Baqir Mousavi Hamdani, volume 19, Islamic Publications Office, Qom. Iran. (In Persian)
Thaghafi, Maryam and Niazi, Abbas (2021), "Comparative study of the possibility of civil liability litigation of a benefactor in jurisprudence and common law", Comparative Law Quarterly8(2). 57-74(In Persian)
Treitel Guenter, (2003), The Law of Contract, 3 ed, London, Sweet &Maxwell.
Tusi, Khwaja Nasiruddin. (2008). Akhlaq Naseri, edited by Abdul Hadi Judi, Tehran, Behzad. (In Persian)
Vanel, Marguerite. (1970). Bonne foi, Encyclopédie Juridique, 2° Édition, Tome 1, Pierre Raynaud, Paris, Dalloz.
Yousefzadeh, Ahmed, Sokhnoor, Mehdi and Rostamzadeh Moal, Soroush. (2017). "Judicial adjustment of the contract based on its economic imbalance in law, Iran, American law and international documents", scientific-research quarterly of Danesh Civil Law, 7(2). (In Persian)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 13
در حال صفحه آرایی و بارگزاری فایل اصل مقالات
فروردین 1403
 • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 31 مرداد 1402