پایبندی دادرسی الکترونیک به اصول بنیادین دادرسی با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تبدیل آیین دادرسی سنتی به آیین دادرسی الکترونیک با اندیشه تشریفات زدایی مادی از دادرسی و آیین آن ‌به معنای از بین بردن ابزارها و وسایل مادی و کاغذی در دادرسی است که مستقیما ناشی از پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دادرسی و آیین آن ‌است. نفوذ و تأثیر فناوری در حیطههای مختلف فرایند دادرسی به عنوان امری اجتناب ناپذیر، سیر مراحل دادرسی را به سمت ماده زدایی با حذف کاغذ، تغییر مفهوم زمان و مکان از آن ‌و در نتیجه ارائۀ خدمات سریعتر، آسانتر و قابل اعتمادتر سوق می‌دهد. با وجود مزایای گسترده نفوذ این فناوری‌ها در سامانه قضایی، اجرای این شیوه تبادل اطلاعات و ارتباطات در دادگستری باید با رعایت برخی اصول و پایبندی به آنها انجام شود؛ اصولی مانند حق دسترسی طرفین به نسخة کاغذی و اصل قابلیت عدول از شیوه تبادل اطلاعات الکترونیک و اصل رعایت حقوق دفاعی طرفین. هر یک از این حقوق و اصول، کمک میکند تا اجرای اصول دادرسی عادلانه و منصفانه با تشریفات زدایی مادی از آیین دادرسی لطمه نبیند و همواره فرصتی در اختیار دادگاه باشد تا بتواند بر شیوه اجرای الزامات آیین دادرسی الکترونیک نظارت نماید؛ نظارتی که گرچه به دادگاه اختیاراتی عطا می کند ولی در نهایت موجب اجرای بهتر آیین دادرسی الکترونیک و اصول دادرسی میشود. به باور نگارندگان، جهان دادرسی با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به جهانی دیگر بدل نمیشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Adherence of E-Justice to the Basic Principles of Procedure By Comparative study in French Law

نویسندگان [English]

  • Hassan Mohseni 1
  • Zeinab Beheshtipour 2
1 Associate Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Master of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Transforming the traditional procedure into an electronic procedure with the idea of ​​material formalization of the litigation and its procedure means the elimination of material and paper tools and equipment in the procedure, which is directly due to the acceptance of information and communication technology in the procedure and its procedure. The influence of technology in various areas of the litigation process, as an inevitable thing, leads the litigation process towards materialization by removing paper, changing the concept of time and place from it, and as a result providing faster, easier and more reliable services. Despite the widespread benefits of the influence of these technologies in the judiciary, the implementation of this method of exchanging information and communication in the judiciary must be done in accordance with certain principles and adherence to them; The right of the parties to access the paper copy and the principle of the ability to deviate from the method of electronic information exchange and the principle of observing the defense rights of the parties. Each of this rights and principles assists the administration of fair trial which is affected by the elimination of material and paper tools and always bringing an apportunaty for court to control the prerequisites of e-justice; this control increase actually the power of court but finally results to due process and good enforcing of procedure.

According to the authors, the world of litigation does not change with the advent of information and communication technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elimination of material
  • Right to Paper
  • Right to deviate
  • Right of defense
  • Principle of Procedure