مطالعه تطبیقی پیامد فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق موضوعه کشور ایران

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسنده

/ استادیار گروه حقوق خصوصی/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران/ بابلسر/ایران.

10.22080/lps.2019.15835.1150

چکیده

همانند بسیاری از نظام‌های حقوقی، در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا1980وین نیز بر پایبندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن تاکید گردیده و فسخ از جنبه استثنایی برخوردار می باشد. بررسی اینکه با تحقق فسخ چه نوع از تعهدات قراردادی پس از وقوع فسخ بر عهده طرفین باقی و لازم الاجراء می‌باشد و اثر فسخ نسبت به مالکیت عین و منافع چگونه و از چه زمانی است؟ نهایت آنکه آیا پس از اعمال فسخ امکان مطالبه خسارت برای هیچ یک از طرفین وجود خواهد داشت یا خیر؟ امر حائز اهمیت می‌باشد. در این مقاله به وجوه اشتراک و تفاوت حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا،1980 نسبت به موضوعات یاد شده می‌پردازیم و بخواهیم دید که در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نخواهد داشت در حالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت می‌نماید و همچنین در کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می‌باشد لیکن در حقوق ایران چنین نیست.مضافاً آنکه شروط و تعهدات تبعی در هر دو نظام حقوقی پس از فسخ از پایداری برخوردارند و خسارت ناشی از فسخ نیز تحت شرایطی قابل مطالبه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of The Outcomes of Rescission of contraction Convention International Sale of Goods (1980 Vienna) and Iranian Law

نویسنده [English]

  • seyyed hasan hosseini moghadam
Assistant Prof. Faculty of Law and Political Science at University of Mazandaran
چکیده [English]

Like most of legal systems onConvention International Sale of Goods (1980 Vienna), adherence of other parties of the convention to the terms of the contract and its obligations are emphasized,which are inevitable are placed against the sweetness of fulfillment, have an exceptionover them. Legislator basically supports the execution of the contract and applies the Ressission of the contract under the condition which both parties would avoid losing the rights, if he discerns that the contract will not result in what either parties want.Considering how would be the future and condition of two parties and their obligations if the contract were broken ,also what kinds of contractual obligations would remain and need to be enforced after the application of the Ressission of the contract?Does the effect of the Ressission of the contract return back to the past and the date of the contract, orbegin from the very moment of the contract?Ultimately is it possible to charge the damage for each party after the Ressission of the contract or not? In this article we will discuss the similarities or differences of Iran rights and Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980Vienna) to the mentioned topics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convention
  • Sale
  • Ressission
  • Remedy
  • Interes