بررسی تطبیقی تعهدات بانک گشاینده در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی و مقررات یو سی پی 600

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه قم

چکیده

در معاملات مبتنی بر اعتبار اسنادی، اطراف مختلفی درگیرِ انجام معامله هستند که هر یک تعهدات متعددی را بر عهده می گیرند. در این بین، نقش گشاینده ی اعتبار، پر رنگ تر از دیگر اطرافِ معامله است طوری که طرف مذکور را می توان به عنوان مهم ترین رکنِ اعتبار اسنادی، یاد نمود. این مقاله، اساس پژوهش خود را بر بررسی مهمترین تعهدات بانک گشاینده در"دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی" بنا نهاده، و در کنار آن، تعهدات شناسایی شده را حسب"مقررات یو سی پی 600 " نیز، مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative study on letter of credit obligations in the issuing bank's internal guidelines and the UCP600 regulations

نویسندگان [English]

  • Majid Sarbazian 1
  • mitra ahmadi 2
1 University of Shiraz
2 University of Qom
چکیده [English]

In transactions which are based on the letter of credit, the different parties involved and take on various obligations. In between, the role of issuing credit, is more Highlighted of other parties to the transaction, So that the latter can be cited as an important element of documentary credit. This article, review the most important obligations of the” issuing bank's internal Guidelines"as well as Obligations recognized According to the provisions of UCP 600.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Issuing bank
  • Guidelines
  • Letters of credit
  • Provisions of UCP600
1. اخلاقی، بهروز، (1370)، بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی، نشریه حقوقی دادگستری، شماره 1. 2. اکبریان، رضا و شیرازی.همایون، (1389)، برنامه مرابحه کالایی،ابزاری نو برای نقدینگی،نشریه اقتصاد، جستار های اقتصاد، شماره 13. 3. اشمیتوف، کلایو ام، (1378)، حقوق تجارت بین الملل،جلد دوم،ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران،چاپ اول،نشر (سمت). 4. ایمانوئل.تی لاریا، (1385)، روش های پرداخت ثمن در تجارت الکترونیک، آیا جایگزین های ممکن و کار آمدی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد، ترجمه ماشاءا... بنا سری،مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی، شماره 34. 5. افتاده،غلامحسین، (1377)، تعهدات بانک تایید کننده اعتبار،نشریه اقتصاد، نامه اتاق بازرگانی، شماره9. 6. اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی ایران، (25/5/ 1390)، دستورالعمل های اجرایی عقد مرابحه، مصوب شورای محترم پول و اعتبار. 7. اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی ایران، (25/5/1390)،دستورالعمل های اجرایی عقد استصناع، مصوب شورای محترم پول و اعتبار. 8. بهمنی، محمود، (11/4/91)، راه اندازی سپام نقطه عطفی در نظام بانکداری الکترونیکی، وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (( http: www.cbi.ir 9. پیشرو، محمد رضا، ( اسفند 1391)، اعتبار سنجی، تعیین اهلیت اعتباری، ماهنامه اعتبار سنجی، شماره اول. 10. جمشیدی، سعید، (پاییز1390)، ،شیوه های اعتبار سنجی مشتریان، ویرایش دوم، چاپ ششم، نشر پژوهشکده پولی و بانکی. 11. حقوق بازرگانی بین المللی، (1381) مسائل بانکی بازررگانی بین المللی (بخش پنجم)، ترجمه مهدی مختاری، نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شماره 12. 12. ذوالفقاری، فریده، (1386)، بهداشت اعتبارات اسنادی، نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شماره 1. 13. روس پی بوکلی،گائو ایکس، (1385 )، تکامل تدریجی قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی: سفر گذشته،چشم انداز آینده، نشریه تحقیقات حقوقی،شماره 44 . 14. روس پی بوکلی، گائو ایکس یانگ، (1385) ، ماهیت ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی، ترجمه ماشاءا... بنا نیا سری، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی، شماره 35 . 15. ریچاد جی، دریس کول، (1363)، نقش اعتبارنامه‌های تضمینی در تجارت بین الملل، ترجمه محسن محبی، منتشره در مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره اول. 16. رهبر، صدیقه،13/10/91، گذری بر دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی ریالی، وب سایت دنیای اقتصاد،( ( http: www.donya-eghtesad. 17. زمانی فراهانی، مجتبی (1379)، اعتبارات اسنادی و مسائل بانکی، چاپ اول، نشرخواجه 18. زندی نیا، ابوالفضل، (1386)، اعتبار سنجی در آمریکا و اروپا، تازه‌های اقتصاد، شماره115. 19. ذوقی، محمد صالح، (1391)، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(ucp 600)، چاپ ششم، نشر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی. 20. ژان استوفله، (1384)، تقلب در اعتبارات اسنادی، اعتبار نامه تضمینی و ضمانت نامه مستقل بانکی، ترجمه ماشا ا ... بنا نیا سری، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و پنجم، شماره 39. 21. شهبازی نیاء.مرتضی و الهلویی زارع. فاطمه، (1388)، تأثیر اشتباه تایپی و غلط‌های املایی بر قرارداد اعتبار اسنادی ،حقوق اسلامی، سال ششم، شماره21 ، تابستان . 22. ضیاء الملکی .فرید، (اسفند1391)، سامانه های اعتبار سنجی، ماهنامه اعتبار سنجی،شماره اول. 23. عرفانی. محمود، (1386)، حقوق تجارت،جلد پنجم،چاپ سوم، تهران ، نشر میزان. 24. کمیجانی، اکبر و نظرپور، محمدنقی، (1387)، چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره 30. 25. کریمی.اسدا،(1367)، مروری بر اعتبار اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل، نشریه حقوق، شماره9 . 26. فرخی، حمید، (بهار 1389)، تفسیرucp600 ، تجزیه و تحلیل ماده به ماده توسط گروه پیش نویس ucp ، چاپ اول، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران. 27. لنگریچ.رینهارد ،(1387) ،اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل، ترجمه سعید حسنی، چاپ اول، نشر میزان. 28. موسویان، سیدعباس، (پاییز 1390) امکان سنجی کاربرد مرابحه در با نکداری بدون ربا،فصل نامه علمی تخصصی بانک مرکزی،سال 19،شماره 59 . 29. ---------- ،(تیر ماه 1389) ، بانک ها با عقود مشارکتی قانون را دور میزنند، وب سایت روزنامه دنیای اقتصاد، ( http: www.donya-e-eqhtesad). 30. ----------- ،(1391)، مانع اصلی اجرای عقد مرابحه بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی است، وب سایت پایگاه خبری بانکداران الکترونیک، (http://ebinews.com ). 31. منصوری،سعید،(1390 )،بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران، فصل نامه حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره 41،شماره2. 32. محبی، محسن، (1364)، تقلب در معاملات موضوع اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه-های بین المللی «دستور پرداخت آنها در جریان انقلاب ایران»، نشریه مجله حقوق، شماره 2. 33. مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی،بخش اول، شماره 1012/60 ، تاریخ 7/5/91. 34. Boris Kozolchyk, (1992) ,the papeless letter of credit and related documents of title. 35. Dr.ausaf. ahmaad, (1993), contemporary practices of islamic finacing techniques, Jeddah, Islamic Development Bank. 36. G.s. popli and s.k. puri, (2013), Strategic credit management in banks, PublisherPHI Learning Pvt. Ltd, page 25. 37. Gaox and ross p. buckley, (2003) , a comparative analysis of the standard of fraudrequired under the fraud rule letter of credit law ,duke jornal of comparative & international law , (vol 13:293). 38. Nevin MERAL, The Fraud Exception in Documentary Credits: A Global Analysis, Ankara Bar Review.2012. 39. Rodrigo، Thanuja, (2011)، ucp 500 to 600: a forward movement, eLaw Journal: Murdoch University Electronic Journal of Law. 40. SMEDA Legal Services )S. L. S(, June (2010), How To Open A Letter of Credit, BDS, ,(www.smeda.org.pk).