شرایط و شناسائی تغییر جنسیت (مطالعه تطبیقی)

10.22080/lps.1970.2092

چکیده

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی ، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت است. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری فرا روی ما گشوده شده است و از طرفی دیگر، در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می باشد. بنابراین، سؤالی که از لحاظ حقوقی مطرح می شود این است که چه شرایطی برای تغییر جنسیت لازم است و به عبارت دیگر، آیا باید مقررات خاصی در این زمینه وجود داشته باشد؟ آیا شخصی که تغییر جنسیت داده است می تواند شناسنامه خود را اصلاح نماید و به عبارت دیگر، جنسیت جدید خودش را رسمیت ببخشد؟ مرجع به رسمیت شناختن و شناسایی جنسیت جدید چیست؟ به طور کلی، در اکثر نظامهای حقوقی شرایطی برای تغییر جنسیت وجود دارد که رعایت آنها لازم و ضروری است و شخصی که تغییر جنسیت داده، حق دارد تقاضای اصلاح شناسنامه خود را از دادگاههای عمومی دادگستری بنماید تا جنسیت و نام جدید او در آن درج گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conditions and Recognition of Changing the Gender (Comparative study)

چکیده [English]

Changing the gender is one of the important subjects which has great significance in medicine and law. Although, these issues were existed in the past time but, development of technology and medical science has created new dimensions. Nowadays, in the most legal systems, and according to the view of Islamic Jurisprudents, changing the gender will be quite lawfully, provided that the doctors recognize its necessity. Thus there is some questions from a legal viewpoint: What are the requirements? If he/ she could amend the birth certificate and give official recognition to the new gender? Generally, there is Conditions for Change the gender in the most legal systems .Person which Changes their gender, Entitles to Sue for Amendment her or his Identity Papers via Courts of General and the new gender and name will be Registered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Changing Gender
  • Conditions of Changing Gender
  • Amendment of Identity Papers
  • New Gender
1- باریکلو، علیرضا، وضعیت تغییر جنسیت، اندیشه های حقوقی، ش5، زمستان82. 2- حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، ج26، قم، مؤسسه آل بیت، 1412 ه.ق. 3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چ 12، کتابخانه گنج دانش، 1381. 4- دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، چ1، تهران، امید دانش، 1379. 5- صانعی، یوسف، استفتاءات قضایی، چ2، ج2، میزان، 1384. 6- صفوی، زهرا، تغییر جنسیت، روزنامه سرمایه، شماره 180(30/2/1385) به نقل از: www.google.com 7- کریمی نیا، محمد مهدی، تغییر جنسیت از منظر فقهی و حقوقی، معرفت، شماره 36، 1379. 8- قربانی، فرج الله، مجموعه آرا وحدت رویه قضایی، چاپ چهارم، تهران، گیتی، 1375. 9- مجله پزشکی ارومیه، سال چهاردهم، شماره اول، بهار 1382. 10- موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، تهران، انتشارات کاظمینى، ۱۳۶۶. 11- Av.M.Canan Arin , Family Law.on line: www.seeline-project.net / family law 12- Draskic, Marija, the legal Issue of Transsextualism,The International Juornal of Transgenderism,Volume2,Number2,April- June 1998. 13- Grice, Elizabeth, Changing sex ( 1997 ). 14- Legal aspects of transsexualism From Susan’s Place Transgender Wiki. Online: http://wiki.susans.org. 15- Transsexualism: A Primer, Second Edition, August 1996. Re-published by The Looking Glass Society by permission of the original author. 16- Trans-Action; English version of the Beigian Bill on Transsexualism.online: www.trans-action.org. 17- www.baztab.ir/news. 18- www.gid.org.ir/GID-Fatvaemarje.htm 19- www.iranianmagazines.com/npview.asp?ID. 20- www.lankarani.com. 21- www.merriam-webster.com/dictionary/ transsexualism. 22- www.nocrir.com/hasp82/vahdat_5.htm. 23- www.pezeshkonline.ir/visitorpages/Show.aspx?IsDetailList=true&ItemID 24- www.pfc.org .uk/ news. 25- - www.seeline-project.net / family law. 26- www.trans-action.org. 27- www.walkerormorris.co.uk/pub/legal/employment/section53.htm. 28- http://wiki.susans.org. 29- http://ylym.wordpress.com. 30- safavi_z@yahoo.com. Online: www.google.com