دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حقوق تطبیقی

1. مطالعه تطبیقی سرقت علمی در قوانین کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

10.22080/lps.2020.18367.1169

احسان نعمتی؛ سیدحسن حسینی مقدم


2. بررسی مقایسه‌ای دادرسی‌اساسی در نظام‌حقوقی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.22080/lps.2020.16325.1155

آیت مولائی؛ محمد رفیع دولتی


3. مطالعه تطبیقی استخدام هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در افغانستان و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

10.22080/lps.2020.16431.1156

آیت مولائی؛ خداد خیراندیش


4. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22080/lps.2020.4941.1063

علی رضا شریفی؛ عبدالرسول دیانی


5. درنگی بر چند علت صدور رای متعارض (با نگاهی به حقوق فرانسه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22080/lps.2020.19205.1181

حسن محسنی؛ بهنام شکوهی مشهدی