کسب ضریب تأثیر توسط پژوهشنامه حقوق تطبیقی در پایگاه ISC

کسب ضریب تأثیر توسط پژوهشنامه حقوق تطبیقی در پایگاه ISC

پژوهشنامه حقوق تطبیقی که پیش از این در پایگاه های معتبر استنادی همچون ISC نمایه شده بود، با تلاش و پیگیری های مستمر دست اندرکاران مجله توانست از سوی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، ضریب تاثیر 0/194 را دریافت کند.