قرارگیری پژوهشنامه حقوق تطبیقی در فهرست اصلی و برگزیده نشریات Index Copernicus

قرارگیری پژوهشنامه حقوق تطبیقی در فهرست اصلی و برگزیده  نشریات  Index Copernicus

پس از حضور پژوهشنامه حقوق تطبیقی، در فراخوان پایگاه علمی Index Copernicus، این نشریه پس ازکسب امتیازات لازم، موفق به قرارگیری در فهرست اصلی نشریات این پایگاه بین المللی شد که زین پس مقالات این نشریه در پایگاه مذکور نیز نمایه و منتشر خواهد شد.

 

 

We would like to kindly inform you that the journal „پژوهشنامه حقوق تطبیقی (ISSN: 2423-7566)” has passed the evaluation process positively and is indexed in the ICI Journals Master List database for 2022.

Based on the verification of information on the functioning of the journal in 2022, the value of its parametric strength (ICV indicator) was calculated.

ICV 2022 = 53.32

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=125653&lang=en