نمایه پژوهشنامه حقوق تطبیقی در پایگاه بین المللی دسترسی آزاد (DOAJ)

نمایه پژوهشنامه حقوق تطبیقی در پایگاه بین المللی دسترسی آزاد (DOAJ)

بدینوسیله به اطلاع می رساند " پژوهشنامه حقوق تطبیقی" جهت نمایه سازی در کمیته ارزیابی پایگاه بین المللی DOAJ در تاریخ 1401/11/06 بررسی گردید و با نمایه سازی نشریه موافقت به عمل آمد.