اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جواد تقی زاده

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

rms.umz.ac.ir/~taghizadeh
j.taghizadehumz.ac.ir
01135302101

سردبیر

دکتر حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

rms.umz.ac.ir/~abhari
h.abhariumz.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر سیدحسن حسینی مقدم

حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

rms.umz.ac.ir/~shhoseinimoghadam
s.h.hoseinimoghadamumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

rms.umz.ac.ir/~abhari
h.abhariumz.ac.ir

دکتر محسن ایزانلو

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

lawpol.ut.ac.ir/~izanloo
izanloout.ac.ir

دکتر عبدالرضا جوان جعفری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

javan-j.profcms.um.ac.ir/index.php/index.php?mclang=fa-IR
javan-jum.ac.ir

دکتر مهراب داراب پور

حقوق تجارت بین الملل استاد گروه حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375363
infodrdarabpour.ir

دکتر ابوالحسن شاکری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

rms.umz.ac.ir/~shakeri
a.shakeriumz.ac.ir

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?e.shoarian
e_shoariantabrizu.ac.ir

دکتر بیژن عباسی

حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

lawpol.ut.ac.ir/~babbasi
babbasiut.ac.ir

دکتر محسن عبداللهی

حقوق بین الملل عمومی دانشیار گروه حقوق محیط زیست و بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=380002
mo_abdollahisbu.ac.ir

دکتر ستار عزیزی

حقوق بین الملل استاد گروه حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

ltr.basu.ac.ir/~s.azizi
s.azizibasu.ac.ir

دکتر کیومرث کلانتری

حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

rms.umz.ac.ir/~kalantari
kalantarnit.ac.ir

دکتر همایون مافی

حقوق تجارت بین الملل استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

ujsas.ac.ir/cv.php?cv=400
mafiujsas.ac.ir

دکتر سام محمدی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

rms.umz.ac.ir/~mohammadi
s.mohammadiumz.ac.ir

دکتر پژمان محمدی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

modares.ac.ir/~p.mohamadi
p.mohamadimodares.ac.ir

دکتر علی مشهدی

حقوق بین الملل دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

qom.ac.ir/amashhadi
mashadialiqom.ac.ir

دکتر علیرضا یزدانیان

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/a.yazdanian
a.yazdanianase.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

احسان نعمتی

حقوق خصوصی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

civilica.com/p/203759
ehsannematiumz.ac.ir
0000-0002-0920-5008

ویراستار انگلیسی

دکتر حسین بزرگیان

زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

h.bozorgianumz.ac.ir

صفحه آرا

فرهاد فیروزی تبار

زبان و ادبیات انگلیسی کارشناس آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، بابلسر، ایران.

farhad.firoziquartzgmail.com

ویراستار ادبی

حسین قجری کناری

زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی، بابلسر، ایران.

bts6000yahoo.com