ماهیت حقوقی و فقهی دعوای اعسار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه‌ی دادرسی و محکوم‌به، یکی از شایع‌ترین دعاوی مطروحه در محاکم است و همین امر ایجاب می‌کند تا این دعوا بهتر شناسایی شود. یکی از موضوعات مهم در مورد دعوای اعسار و اساساً هر دعوایی، مالی یا غیرمالی بودن آن است. اگرچه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 662 مورخ 29/7/1382 این دعوا را غیرمالی اعلام کرده است، اما این رأی خدشه‌پذیر و قابل نقد است. در این مقاله تلاش می-شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دعوای اعسار، مالی است یا غیرمالی ؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legal and Juridical Nature OF Insolvency litigation

نویسندگان [English]

  • Hamid Abhari 1
  • Morad Talyi FirouzJayi 2
1 Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Master of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran , Babolsar, Iran.
چکیده [English]

The Insolvency litigation is one of the most common litigations in the courts including insolvency of procedure fees or the object of verdict, therefore recognition of this claimant is necessary. One of the important subjects about the Insolvency litigation and basically other litigations is matrimonial or non matrimonial of this litigation. Although supreme court has notified in decision of No 662 on 1382/7/29 that Insolvency litigation is a matrimonial claimant but this decision is not criticism and is exceptionable. In this article, we try answer to this question whether the Insolvency litigation is matrimonial or non matrimonial?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insolvency litigation
  • matrimonial
  • non matrimonial
امامی، سید حسن (1352)، حقوق مدنی، جلد چهارم، تهران: انتشارات اسلامیه.
امینی، علیرضا و آیتی، سید محمد رضا (1387)، تحریر الروضه فی شرح المعه، جلد اول، تهران: نشر طه.
بهرامی، بهرام (1391)، دعاوی مالی و غیر مالی، تهران، انتشارات نگاه بینه.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1375)، دانشنامه‌ی حقوقی، جلد اول، تهران: انتشارات ابن سینا.
درویش زاده، محمد (1387)، مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی 2، تهران: نشر جاودانه
زاهدی، حسن (1380)، «دعاوی مالی و غیر مالی»، مجله‌ی حقوقی دادگستری، شماره 37.
شمس، عبدالله (1386)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران:‌ انتشارات دراک.
شمس، عبدالله (1386)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران:‌ انتشارات دراک.
شهید اول، محمد بن مکی (1385)، اللمعه الدمشقیه، جلد اول، ترجمه‌ی علی شیروانی و محسن غرویان، قم: انتشارات دارالفکر.
صدر زاده افشار، سید محسن (1379)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی.
صقری، محمد (1375)، «رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 155 مورخ 14/12/1374 و تکلیف خسارت تأدیه‌ی مطالبات بانک‌ها و اشخاص دیگر در دوران مشکوک یا توقف»، نشریه‌ی دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره‌ی 12.
عرفانی، توفیق (1388)، اعسار در رویه‌ی قضایی، تهران: انتشارات جاودانه.
قهرمانی، نصرالله (1390)، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران: انتشارات خرسندی.
کاویانی، مرتضی (1382)، «راجع به هزینه‌ی دادرسی»، نشریه‌ی دادگستر، شماره‌ی 42.
کریمی، علی اصغر (1382)، «دعاوی مالی و غیرمالی»، فصلنامه‌ی دیدگاه های حقوقی دانشکده‌ی علوم قضایی و خدمات اداری، شماره‌ی 28 و 29.
معاونت آموزش و تحقیقات قوه‌ی قضاییه (1388)، مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه‌های خدمات قضایی و وکالتی، تهران: انتشارات جاودانه.
مهاجری، علی (1389)، دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه، تهران: انتشارات فکرسازان.
موسوی الخمینی، روح‌الله (1370)، تحریر الوسیله، جلد چهارم، ترجمه‌ی سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: انتشارات دارالعلم.
واحدی، قدرت الله (1379)، بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، تهران: نشر میزان.
سایت رسمی اداره‌ی کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه‌ی قضاییه www.edarehoquqy.ir .
خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا»www.isna.ir