تاملاتی در باب ضمانت اجرا از منظرحقوق بین الملل عمومی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

چکیده

جامعه­ ی بین المللی جامعه ­ای متشکل از دولت های برخوردار از حاکمیت های ملی و سازمان های بین­ المللی است که ساختار نظام حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. لازمه­ی تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینه ­های قضایی،اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه­ی بین المللی،یک نظام بین دولت هاست که مبانی و بستر نظری ان در برابری دولت ها قرار دارد آن گونه که بند یک از ماده ٢ منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و آن را رکن اساسی ملل متحد اعلام می­نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیز نظام تضمین شده اجرایی حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که ایا به راستی حقوق بین الملل وجود دارد. اگر وجود دارد، ساز و کارهای اجرایی آن چیست و انگیزه­ی تابعان آن در اطاعت از قوانین بین المللی کدام است. متصف ساختن قواعد حقوق بین الملل به بحث ضمانت اجرا در نظام های حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن زمینه­ی مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم اورده است. در حالی که،انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است،حقوق بین الملل، به علت برخورداری از ضعفهای ساختاری،نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید ورای موضوعات سنتی از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشده است. علیرغم فقدان ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه­ ی بین المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولت ها تاثیر می­گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می­کنند. زیرا، لازمه وجودی یک جامعه ­ی بین المللی و شرط دوام و قوام آن رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است. روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین المللی و ساختار متحول نظام بین ­المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر می­باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه­ ی جهانی و تضمین رعایت مقررات آن باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه­ ی بین المللی مورد مطالعه ­ی علمی قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Deliberations on Sanction from the Perspective of Public International Law

نویسنده [English]

 • Homayoun Mafi
Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Judicial Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran.
چکیده [English]

International law is composed of the states and international organization having national sovereignty under which the structure of legal system is based. The lack of a guaranteed executive system make the international law with this doubt whether international law really exist. If exists, what is its executive mechanism and what is its subjects¢ motive. To relate the rules of international law to the issue of sanction in national legal systems and speculation of force as its inherent section has prepared the way for suspicion to the place of international law system. While, the unity and gradual change of national societies regarding legal rules legislation together with the sanction have been the product of an evolutionary process in the historical running. International law does not effectively enjoy of enough sanction and confrontation with the breach of international standards due to enjoyment of structural weakness, inadequacy of statute rules and multiplicity and diversity of new topics beyond classical issues. In spite of the absence of proper sanction the rules applicable to international community are binding and their usage affect the behavior of the states and in practice, the states also observe international law. In order to precise reflection of world community and to guarantee the observance of its regulations this field should merely be studied scientifically in the ventricle of international community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sanction
 • International Obligations
 • International Responsibility
 • International Control
 • International law
 1. الف) فارسی

  1-آکهرست، مایکل، حقوق بین الملل نوین، مترجم دکتر بهمن اقایی، چاپ دوم، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین المللی، تهران ، 1376 .

  2-           تاموشات، کریستیان، حقوق بشر، ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی، چاپ اول، نشر میزان، تهران ،1386 .

  3-           پیر نیا (مشیر الدوله)، حسن، حقوق بین الملل، چاپ اول، نشر دیدار، تهران ،1385

  4-           توحیدی فرد، محمد، ضمانت اجراهای کیفری منشور ملل متحد چاپ اول، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران ،1381 .

  5-      جوینر،کریستوفر سی.، حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم، ترجمه دکتر عباس کدخدایی و امیر ساعد وکیل، چاپ اول، نشر میزان، ،تهران، 1387.

  6-           حلمی،نصرالله، مسئوولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی،چاپ اول، نشر میزان،تهران،1387 .

  7-           ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بین الملل عمومی، تهران، چاپ اول، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران ،1377 .

  8-           رستم زاد، حسینقلی، جامعه بین المللی و تعهدات بین المللی (Erga Omnes)، مجله حقوقی،1384،شماره 33 .

  9-      رهایی، سعید، عهدنامه­های بین المللی وتعهدات دولتهای ثالث از دیدگاه حقوق      بین­الملل و اسلام، چاپ اول،انتشارات بین المللی الهدی، تهران ،1378 .

  10-    ساعد، نادر، تاملی بر"اصل رضایی بودن پذیرش معاهدات" در ائینه تحولات بین­المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات،مجله حقوقی ،1384،شماره 32. 

  11-        کارو، دومینیک، حقوق بین الملل "در عمل"،ترجمه و تحقیق دکتر مصطفی تقی زاده انصاری،تهران،نشر قومس،بی تا.

  12-        کاسسه، انتونیو، حقوق بین الملل، ترجمه دکتر حسین شریفی طراز کوهی، چاپ اول، نشر میزان، تهران ،1385 .

  13-    کاسسه، انتونیو، حقوق بین الملل در جهانی نا متحد، مترجم دکتر مرتضی کلانتریان چاپ اول، ناشر دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران ،1370 .

  14-    کک دین، نگوین، پاتریک دییه و الن پله، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول و دوم، چاپ اول، ترجمه حسن حبیبی، انتشارات اطلاعات، تهران ،1382 .

  15-        کیتی شیاتزری، کریانگ ساک، حقوق بین المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان، محمد اسماعیلی چاپ اول، انتشارات سمت، تهران ،1383 .

  16-        دکتر فلسفی، هدایت الله، حقوق بین الملل معاهدات، چاپ اول، فرهنگ نشر نو، تهران، 1379.

  17-        دکتر فلسفی، هدایت الله، جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18 ،1375 .

  18-        فن گلان، گرهارد، درامدی بر حقوق بین الملل عمومی، جلد 2 ، ترجمه محمد حسین حافظیان، چاپ اول، نشر میزان،،تهران ،1379 .

  19-    دکتر فیوضی، رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع،جلد اول، چاپ اول، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران ،1379 .

  20-        دکتر قاری سید فاطمی، سید محمد، معاهدات حقوق بشری:فضایی متفاوت، مجله حقوقی،1382، شماره 28 .

  21-        دکتر مدنی، جلال الدین، حقوق بین الملل و اصول روابط بین الملل، جلد اول، چاپ دوم، ،انتشارات پایدار، تهران ،1377 .

  22-        مورژئون، ژاک، حقوق بشر، ترجمه دکتر احمد نقیب­زاده، چاپ اول، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران ،1380 .

  23-    مستقیمی، بهرام- مسعود طارم سری، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران،چاپ اول،انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران،1377.

  24-        دکتر موسی­زاده، رضا، بایسته­های حقوق بین الملل عمومی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1380 .

  25-        معین زاده، عباس، حقوق دیپلماتیک نوین، چاپ دوم، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران ،1376 .

  26-        والاس،ربکا،حقوق بین الملل،ترجمه محمد شریف چاپ اول ،نشر نی،،تهران ،1378 .

  27-        دکتر هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، چاپ اول، نشر میزان، تهران،1384 .

  ب) انگلیسی

  1. Annacker, Claudia, The Legal Regime of Erga Omnes Obligations in International Law, Austrian Journal of Public International Law 46, 1994
  2. Brownlie,Ian, Principles of International Law, Fourth Edition, Clarendon Press,Oxford,1990.
  3. Conforti,Benedetto, The Law and Practice of the United Nations, Third Revised Edition, Martinus Nijhof Publishers, Leiden/Boston, 2005.
  4. D, Amato, Anthony, International Law of Cooperation, in the Encyclopedia of Public International Law, Vol.8, North Holland, Amsterdam, New York, Oxford, The Netherlands, 1986.
  5. De Hoog, A.J.J., The Relationship Between Jus Cogens, Obligations Erga Omnes and International Crimes: Peremptory Norms in Perspective, Austrian Journal of Public International Law 42,1991.
  6. Fenwick, Charles G. International Law, Meredith Publishing Company, Second Reprint, New York, 1967.
  7. Goldsmith Jack L. and A. Posner, The Limits of International Law, Oxford University Press, 2005.
  8. Henkin, Louis, International Law: Politics, Values and Functions, Hague Recueil des Cours (1989 IV).
  9. Von Munch,Ingo, The Wimbeldon, in Encyclopedia of Public International Law, Vol 2, North Holland Publishing Company, Amsterdam, New York, Oxford, 1981.
  10. WTO Secretariat, World Trade Organization, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.