رابطه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه: از رویکرد یکسان انگاری تا رهیافت مکمل و استقلالی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر با هدف تبیین نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه در دو قسمت به بررسی موضوع پرداخته است: در بخش تبارشناسی حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه، به بررسی مفهوم، موضوع، اهداف، مبانی و تاریخچه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه پرداخته تا از این رهگذر نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه تبیین شود. همچنین، با استفاده از این یافته ­ها در بخش دوم به منظور تحلیل و تبیین رابطه میان این دو رژیم حمایتی، سه رویکرد همسانی، مکمل و استقلالی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با استناد به قوانین ملی، اسناد بین ­المللی، نظریات حقوقدانان و تحلیل های حقوقی، رویکرد استقلال این دو رژیم حمایتی به عنوان نظریه قابل دفاع در تحلیل رابطه این دو رژیم حقوقی برگزیده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relations between Competition law and unfair Competition (from The Unifarmity Approach to Uniformity and Supplementary)

نویسندگان [English]

 • Mirghasem JafarZadeh 1
 • Maryam sheykhi 2
1 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 PhD in private law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to clarify the relation between competition law (antitrust law) and unfair completion rules, this paper has examined the issue in two parts. In the first part, this paper has tried to examine concept, subject, purposes, foundations and background of both competition law and unfair completion rules. Based on the findings in the first section, it is shown that the issue is analyzed under three approaches: Uniformity, Supplementary and Independency. At the end, relying on national legislations, international documents, doctrines and legal analysis, the independency approach has been offered as an acceptable approach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competition Law
 • Unfair Competition
 • Intellectual Property
 • Uniformity Approach
 • Independency Approach and Supplementary Approach
 1. باقری محمود و گودرزی، مریم، مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع، فصلنامه حقوق دوره 39 شماره 1 بهار 1388
 2. باقری، محمود، اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، شماره 19، 1385
 3. باقری، محمود و فلاح­زاده، محمدعلی، مبانی حقوق عمومی و حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 39 شماره 3 ، 1388
 4. دراهوس، پیتر، فلسفه حقوق مالکیت فکری، ترجمه محمود حکمت نیا، مهدی معلی و علی تقی خانی، انتشارت پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، 1391
 5. سازمان تجارت جهانی، اسناد حقوقی سازمان تجارت ، نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه دور اروگوئه ،‌مترجمین، مسعود طارم سری، ماندانا فاضل ،‌حمید رضا اشرف زاده، شرکت چاپ و نشر بازرگانی جاپ دوم 1386
 6. سماواتی، حشمت ا...، مقدمه­ای بر حقوق رقابت تجارتی و نقش آن در سیاست­گذاری و تنظیم بازار، جلب انتشارات فردوسی، چاپ سوم، تهران، 1391
 7. شبیری، سید حسن، مبانی نظری و فقهی حقوق مالکیت فکری، رساله دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، 1387
 8. شکوهی، مجید، حقوق رقابت بازرگانی در اتحادیه اروپا، نشر میزان، چاپ اول، تهران،1381
 9. عامری، فیصل ، حقوق رقابت و توسعه، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست ، سال دوازدهم شماره 30 ویژه نامه هفته پژوهش 1389
 10. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی ، انتشارات سمت تهران ، چاپ سوم،1379
 11. رنانی، محسن، بازار یا نابازار، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول،1376
 12. فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، جلد اول، تهران، نشر البرز، 1371
 13. قدک، عبدالرسول، حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، تقریرات درسی دوره‌ کارشناسی ارشد مالکیت فکری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی 1385-1384
 14. عباسی داکانی، خسرو، بررسی قانون تجارت الکترونیکی ایران از منظر حقوق رقابت، ماهنامه کانون سردفتران و دفتر یاران، شماره 72 ، 1386
 15. حبیبا، سعید، میر شمسی، محمدهادی، جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجاره بهره­برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و ایران) مجله پژوهش های حقوقی، شماره 14، 1388
 16. حسن پور، محمد مهدی، حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست­ها و رویه­های مخل رقابت، رساله دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، 1390
 17. علاءالدینی، امیرعباس، حقوق رقابت در آئینه تحولات تقنینی، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران،1391
 18. جعفرزاده، میرقاسم، تحلیل مفهومی مالکیت فکری: کوششی در جهت تمهید یک نظریه فراگیر،مجله تحقیقات حقوقی، شماره 52، 1389
 19. خاکپور، منصور، مجوز های بهره برداری اجباری از حقوق مالکیت فکری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، 1385
 20. صادقی محمود، تعامل و هنریستی قراردادهای پروانه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری با حقوق رقابت، فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 43 تابستان 1386
 21. صادقی مقدم، محمد حسین و غفاری، بهنام، روح حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در اهداف حقوق رقابت)،  مجله حقوقی دادگستری، ش 73، 1390
 22. صادقی، طوبی، اصول حاکم بر رقابت تجارتی، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره 19،1387
 23. معصومی‌نیا، علی، بازار مطلوب رقابت کامل، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 15، 1383
 24. میرمعزّی، سیدحسین، رقابت و تعاون در نگرش اسلامی، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی شماره 29، 1387
 25. نوروزی، مشیت الله، نگاهی به حقوق رقابت در قوانین چند کشور، مجله دانشکده انسانی، سال 14، شماره 61، 1387

 

ب- منابع انگلیسی

 1. Ajit, Singh, Competition and Competition Policy in emerging Markets: International and Development Dimensions, G-24, Discussion Paper Series, No 18, September, UN.N.Y Geneva 2002(UN. Doc. UNCTAD, GDS/MDPB/G2418,
 2. Beckerman- Rodau, Andrew, Are Ideas with in the Traditional Definition of Property? A Jurisprudential Analysis, Published in 47 Arkansas Law Rev, 603, 1994
 3. Black’s Law Dictionary, 14thedition. 1999
 4. Bohannan, Christina & Hovenkamp, Herbert.J, IP and Antitrust: Reformation and Harm, University of Iowa, Legal Paper Series, No 09-16, 2010, electronic copy available at www.ssrn.com/abstract=1377382.
 5. Byrne, Noel, Licensing Technology, Jordans, 2006.
 6. Chakraborty, Rahul, Growth of Intellectual property Law and the Trade Marks, The Concept of Intellectual Property, Electronic copy available at http://ssrn.com/abstract=1335874, 2009
 7. Herbert Hovenkamp, Innovation and Competition Policy: Caces and Materials, Chapter 4 (2d) C Competition Policy and Patent System, 2013, electronic copy available at http://ssrn.com/abstract= 1938310
 8. Colangelo, Giuseppe, Avoiding the Tragedy of the Anticommons: Collective Rights Organizations, Patent Pools and the Role of Antitrust, LE Lab Working Paper, NO, IP- 01- 2004
 9. Colston, Catherine, Principles of Intellectual Property Law, Cavendish Publishing, London, 1999
 10. Cottier, Tomas & Meitinger, Ingo, the TRIPS Agreement without a Competition Agreement, Trade and Competition in the WTO and Beyond Venice, December, 1998
 11. Daniel, H, Cole, Peter Z. Grossman, the Meaning of Property   "Rights:" Law vs. Economics; How Does the Law Define Property? lawskool.com.au, lawsckoool pty,  ltd; http://dictionary. Find law. Com/ definition/ property. Html
 12. Dinwoodie, Graeme. B, The Common Law and Trade Marks in an Age of Statue, University of Oxford Legal Paper Series, No, 49, 2009, electronic Copy available at www.ssrn.com/link/oxford-legal-studies.html
 13. Davis, Jennifer, Intellectual Property law, Oxford University Press, 4th Edition, 2012
 14. Green, P. Stuart, Plagiarism, Norms, and the Limits of Theif law: Some Observations on the Use of Criminal Sanctions in Enforcing Intellectual Property Rights, electronic copy available at www. Hein online. Com, 2002
 15. Heimler, Alberto, Competition Law Enforcement and Intellectual Property Rights, electronic copy available at www.ssrn.com/absrtact= 1105326
 16. Hilty, Reto. M, Individual, Multiple and Collective Ownership: What Impact on Competition, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition, No11-04, 2011,
 17. Hovenkamp, Herbert, IP and Antitrust: A Brief Historical Overview. University of Iowa Legal Studies Research Paper, NO, 05-31, electronic copy available at: www.Law.uniowa.edu/faculty/workingpapers.php,
 18. Ilkka Rahnasto, Intellectual Property Rights, External Effects and Anti-trust Law: Leveraging IPRs in the Communications Industry,
 19. Jager, Melvin F., Licensing Law Handbook, Thomson, 2008-2009..
 20. Josef, Drexel, Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law
 21. J.R. Perits, Rudolph, The Law and Economics of Progress: IP Rights and Competition Policy, Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law, Edited by Jan Rosen, ATRIP Intellectual property,2009,available at www.ssrn.com