انعقاد تفاهم‌ نامه همکاری مابین «دانشگاه مازندران» و «دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری»

انعقاد تفاهم‌ نامه همکاری مابین «دانشگاه مازندران» و  «دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری»

بدینوسیله به اطلاع می رساند:


به منظور بهره مندی از توانمندی علمی «انجمن علوم قضایی ایران» برای ارتقای «پژوهشنامه حقوق تطبیقی» تفاهم نامه ای در تاریخ 1401/02/06 بین «دانشگاه مازندران» و «دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری» به مدت 5 سال منعقد گردید.