همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

دکتر مسعود فریادی

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

faryadim@gmail.com

کارشناس نشریه

رابعه مهدی پور

کارشناس مسئول پژوهشی و کارشناس نشریه

pajohesh.l-p@umz.ac.ir