بررسی تطبیقی مولفه های حقوق شهروندی در قوانین اساسی ایران،مصر و تونس

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

10.22080/lps.2020.16738.1160

چکیده

چکیده
حقوق شهروندی در قوانین اساسی از درجه والایی برخوردار است. وجود آزادیهای عمومی و حقوق شهروندی جزو شروط پایه ای تشکیل حکومت های مردم سالار است که در اعلامیه های حقوق بشری بر ضمانت و صیانت از آنها تاکید می شود.شکل گیری جنبش دستورگرایی و تحدید اختیارات حکومت های خودکامه از نقاط عطف توجه به قوانین اساسی و نهضت های منطبق بر حقوق شهروندی است هر سه کشور ایران ،مصر و تونس دارای اشتراکات دینی ،فرهنگی و باستانی متعدد هستند بویژه ایران و مصر که از لحاظ تاریخی جزو بزرگترین تمدن های باستان بوده اند و هر سه کشور انقلاب و دگرگونی سیاسی را تجربه کرده اند. پژوهش حاضر با نگرش اجمالی به بررسی تطبیقی مهم ترین مولفه های حقوق شهروندی در قوانین اساسی ایران، جمهوری عربی مصر و جمهوری تونس ، پرداخته است و به این یافته کلی رسیده است که مولفه های مهم حقوق شهروندی در قوانین اساسی هر سه کشور تحت عنوان فصول ویژه مورد توجه بوده است گرچه تطابق کامل با معیارهای بین المللی و اسناد حقوق بشری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Components of Citizenship Rights in the Constitutions of Iran, Egypt and Tunisia

نویسندگان [English]

  • vahid khani 1
  • mohammad mazhari 2
1 -
2 faculty member Tabriz University
چکیده [English]

Citizenship rights are highly valued in the constitution. The existence of public freedoms and civil rights is one of the basic conditions for the formation of democratic governments, which are emphasized in human rights declarations on the guarantee and protection of them. Civil rights movements All three countries, Iran, Egypt and Tunisia, have many religious, cultural and ancient commonalities, especially Iran and Egypt, which have historically been among the greatest ancient civilizations, and all three countries have experienced revolutions and political transformations. اند. The present study has a comparative study of the most important components of citizenship rights in the constitutions of Iran, the Arab Republic of Egypt and the Republic of Tunisia, and has reached the general conclusion that the important components of citizenship rights in the constitutions of all three countries are called chapters. Special attention has been paid, although not in full compliance with international standards and human rights instruments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative study
  • Citizenship right
  • Republic of Egypt
  • Iran
  • Tunisia