قتل عمد غیراصابتی در فقه اسلامی و مقررات ایران (مطالعه تطبیقی)

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

10.22080/lps.2019.11946.1124

چکیده

در بررسی شیوه­ ها و رفتارهای منجر به قتل عمدی، از باب غالب فعل مادی همچون ضرب‌ وجرح، تیراندازی و چاقوکشی مدنظر بوده و توجه کم‌تری به رفتارهای غیرمادی منجر به قتل همچون جادو و چشم‌زخم شده است. این در حالی است که امکان ارتکاب قتل عمدی به‌صورت غیراصابتی نیز وجود دارد و لزومی به وجود آثار ضرب‌ و جرح در بدن مقتول به‌عنوان علت قتل وجود ندارد که این مهم، موردتوجه فقهای اسلامی و قانون‌گذاران برخی کشورهای اسلامی قرارگرفته است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و باهدف مطالعه تطبیقی این موضوع در منابع مذاهب اسلامی، می‌کوشد دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن را در خصوص قتل عمد غیراصابتی با نگاهی تطبیقی بر قانون مجازات اسلامی موردبررسی قرار دهد و درصدد تبیین امکان تصور ارتکاب قتل عمد به‌صورت غیراصابتی و وجوه افتراق احکام این موضوع کاربردی، در بین مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non Striking Murders in Islamic Jurisprudence & Iran Regulations(Comparative Study)

نویسندگان [English]

  • jamal beigi 1
  • Idres Azmoodeh 2
1 maraqe
2 Ph.D Student, Major of Criminal law and criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

In consider ways and behaviors led to the murder of Bob deliberate, dominant verb material has been non striking targeted and less attention to spiritual led to the murder. While the possibility of premeditated murder in, there was some lawmaker's Islamic scholars and Islamic countries. This paper is trying view Imamia scholars and the public about the murder of non-striking with a comparative on the Islamic Penal code and the Iraq Penal code reviewed and funds to explain the matter in functional differentiation between religions five law and the Islamic Penal code (2013). And in this regard, legal texts and the Islamic Penal code of Iran have been examined.Keywords: Murder, Non Striking Behavior, Islamic Jurisprudence, Islamic Penal code.Keywords: Murder, Non Striking Behavior, Islamic Jurisprudence, Islamic Penal code.Keywords: Murder, Non Striking Behavior, Islamic Jurisprudence, Islamic Penal code.Keywords: Murder, Non Striking Behavior, Islamic Jurisprudence, Islamic Penal code.Keywords: Murder, Non Striking Behavior, Islamic Jurisprudence, Islamic Penal code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Murder
  • Non Striking Behavior
  • Islamic Jurisprudence
  • Islamic Penal Code