مطالعه تطبیقی شرکت شخص واحد در حقوق ایران و اتحادیه اروپا با نگاهی به لایحه جدید تجارت مصوب 1391

نوع مقاله: حقوق تطبیقی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

10.22080/lps.2020.15977.1152

چکیده

تاسیس شرکت تجاری با یک شخص که از آن با عنوان «شرکت شخص واحد» یا «شرکت تک عضوی» یاد می‌شود، علیرغم اینکه در دستورالعمل دوازدهم شورای اروپا و اصلاحیه‌های بعدی آن و لایحه تجارت مصوب 1391، پیش‌بینی شده است، اما نه دستورالعمل و نه لایحه تجارت هیچکدام دربردارنده‌ی مقررات جامعی راجع به نحوه تصمیم گیری، مدیریت و کنترل شرکت، معاملات شرکت و شخص واحد و چگونگی جلوگیری از سوءاستفاده از شرکت توسط شخص واحد نیستند.
این مقاله با روش‌تحقیق تطبیقی بر آن است تا رابطه شرکت و شراکت و گسست آن دو از یکدیگر را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل مزایا و معایب ساختار چنین شرکتی با روش توصیفی-تحلیلی پیشنهادهایی راجع به تکمیل و اصلاح نواقص لایحه تجارت ارائه کند.
بررسی شرکت شخص واحد نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران پذیرش شرکت شخص واحد پیش از هر چیز، مستلزم تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت به گونه ای است که بیانگر گسست مفهوم شرکت از شراکت باشد. علاوه بر این، تجویز شرکت شخص واحد بدون تعیین قوانین جامع و مانع راجع به مدیریت و انعقاد معاملات با شرکت و تصمیم گیری شخص واحد و غیره موجب سوءاستفاده‌هایی توسط شخص واحد می‌گردد. به همین دلیل برمبنای بررسی های انجام شده در این مقاله پیشنهادهایی جهت تکمیل لایحه تجارت ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Single Member Company in Iranian Law and European Union with a Look at New Trade Bill 2012

نویسندگان [English]

  • mehdi fallah kharyeki 1
  • Fakhroddin Asghari Aghmashhadi 2
1 Assistant Professor, Department of Private Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
2 Professor of Faculty of Law and Political Sciences, Mazandaran University
چکیده [English]

To establish company by one person named as " One-person company" or "Single-member company", although it is laid down at the Twelfth Directive of European Council and its subsequent amendments and Trade Bill passed in 2012, but neither Directive nor Trade Bill contains comprehensive rules about manners of decision-making, management and control of the company, contracts between companies and single member and how to prevent abuse of the company by the single member.
This article by comparative method has tried to study the relationship between the company and the partnership and their distinction and present proposals to complete Trade Bill by analysis of single member company advantages and disadvantages with descriptive and analytical research method.
Considering of single member company shows the current legal system in Iran, acceptance of this company more than anything else, requires the definition of a business enterprise in business law in a manner that represents discretion with the concept of partnership. Approval of company formation with one person without comprehensive rules about manners of decision-making, management and control of the company, contracts between companies and single member cause abusing of the company by the single member. So based on surveys conducted in this paper suggestions are presented to complete the trade bill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Partnership
  • Single Member Company
  • Twelfth Directive
  • Trade Bill